ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และจัดเก็บเอกสาร e-Doc

เปลี่ยน Password
ของ User Internet

Dynamed

Med Nu Blog
"แหล่งแบ่งปันความรู้"

Proquest Evidence Matters

The Leading Publisher in Biotechnology

ผลงานวิจัยนิสิตแพทย์

วิดีโอ ออนไลน์

แหล่งรวม E - Journal

Mail Office 365

Tracking Document
ระบบติดตามเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม
คณะแพทยศาสตร์

Access Medicine

MD Consult

Nature

Ramkamhaeng University
E-books

Up To Date

ผลงานวิจัยสถาบัน

สุนทรียะสาธกเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ระบบตรวจร่างกาย
ผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ

แจ้งปัญหาใช้งานคอมพิวเตอร์
HelpDesk

ResearchMED
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

เอกสารดาวน์โหลด
MED DOC

ระบบยุทธศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

ระบบรายงานตัวชี้วัด
คณะแพทยศาสตร์

Med eMeeting

ระบบสารสนเทศทางการบริหาร
(MIS)

ผลงานวิจัยอาจารย์แพทย์

ดาวน์โหลดเอกสารภายใน

ระบบจองห้องเรียน

ระบบตรวจสอบ
การจองห้องประชุมชั้น 7 งาน IT

ระบบตรวจสอบ
การจองห้องประชุม

ระบบตรวจสอบ
การจองห้องประชุมชั้น 4 CC2

ระบบสำรวจครุภัณฑ์
คณะแพทยศาสตร์

ระบบสารสนเทศ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (MIS)

ระบบลา Online

แจ้งซ่อมเครื่องมือแพทย์
(Hi-Ham)

ระบบรายรับ - รายจ่าย
เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์

ระบบ RedSlip

ระบบ GreenSlip

ระบบ BlueSlip

รายงานสำหรับผู้บริหาร

รายงานฐานข้อมูลโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลประเมินความพึงพอใจ

PowerPoint Templates
คณะแพทยศาสตร์