ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และจัดเก็บเอกสาร e-Doc

เปลี่ยน Password
ของ User Internet

Dynamed

Med Nu Blog
"แหล่งแบ่งปันความรู้"

Proquest Evidence Matters

The Leading Publisher in Biotechnology

ผลงานวิจัยนิสิตแพทย์

วิดีโอ ออนไลน์

แหล่งรวม E - Journal

Mail Office 365

Tracking Document
ระบบติดตามเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม
คณะแพทยศาสตร์

Access Medicine

MD Consult

Nature

Ramkamhaeng University
E-books

Up To Date

ผลงานวิจัยสถาบัน

สุนทรียะสาธกเพื่อการจัดการเรียนการสอน

โปรแกรม CQI

iMed
Upload Files

ระบบตรวจร่างกาย
ผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ

แจ้งปัญหาใช้งานคอมพิวเตอร์
HelpDesk

ระบบจัดเก็บข้อมูลทางคลินิก
และการวิจัย Clinical Database

Nutrition NU

ResearchMED
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

เอกสารดาวน์โหลด
MED DOC

ระบบยุทธศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

ระบบรายงานตัวชี้วัด
คณะแพทยศาสตร์

Med eMeeting

ระบบสารสนเทศทางการบริหาร
(MIS)

ผลงานวิจัยอาจารย์แพทย์

ดาวน์โหลดเอกสารภายใน

ระบบจองห้องเรียน

ระบบตรวจสอบ
การจองห้องประชุมชั้น 7 งาน IT

ระบบตรวจสอบ
การจองห้องประชุม

ระบบตรวจสอบ
การจองห้องประชุมชั้น 4 CC2

ระบบสำรวจครุภัณฑ์
คณะแพทยศาสตร์

ระบบสารสนเทศ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (MIS)

ระบบลา Online

แจ้งซ่อมเครื่องมือแพทย์
(Hi-Ham)

ระบบรายรับ - รายจ่าย
เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์

ระบบ RedSlip

ระบบ GreenSlip

ระบบ BlueSlip

รายงานสำหรับผู้บริหาร

รายงานฐานข้อมูลโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลประเมินความพึงพอใจ

PowerPoint Templates
คณะแพทยศาสตร์