เกียรติประวัติที่ได้รับ
  • 2537 บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2537
  • 2541 บุคลากรดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์
    ประจำปี 2541
  • 2546  NU-QA Staff of the year 2545
  • 2550 รางวัลดีเด่นจากการประกวดผลงานวิจัยสถาบันประเภท Oral Presentation
    นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 29 กรกฎาคม 2550ผลงานวิชาการ

2536

วลุลี โพธิรังสิยากร. นโยบายและการดำเนินงานข้อมูลท้องถิ่นในอนาคตของสำนัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2536.
________. ห้องสมุดในประเทศสิงคโปร์. พิษณุโลก : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2536.

 

2537

วลุลี โพธิรังสิยากร. "นิทรรศการห้องสมุด," ใน บุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี
2537. หน้า 43-46. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537.

 

2538

วลุลี โพธิรังสิยากร. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย. พิษณุโลก :
ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538.
_______ . "The Oxford-Duden Pictorial Thai & English Dictionary," วารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 3(1-2) : 126-130 ; ม.ค.-ธ.ค. 2538.

 

2539

วลุลี โพธิรังสิยากร. การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบแพทย์แห่งชาติอเมริกัน. แปลและ
เรียบเรียงจาก National Library of Medicine Classification. 5th ed. 1994.
พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539.
________. คู่มือการปฏิบัติงานของห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. พิษณุโลก :
ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539.
________. "สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว," วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 4(2) : 79-84 ; ก.ค.-ธ.ค. 2539.
________. "ห้องสมุดทางการแพทย์ (Biomedical Library) มหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลีย," พุทธชินราชเวชสาร. 13(2) : 169-173 ; พ.ค.-ส.ค. 2539.
________. "อุปลมณี : ดวงมณีอันล้ำค่าของชาวอุบล," วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร.
4(1) : 119-122 ; ม.ค.-มิ.ย. 2539.

 

2542

วลุลี โพธิรังสิยากร. การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบแพทย์แห่งชาติอเมริกัน. แปลและ
เรียบเรียงจาก National Library of Medicine Classification. 5th ed. 1994.
พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับแก้ไขปรับปรุง. พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542.

 

2543

วลุลี โพธิรังสิยากร. การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบแพทย์แห่งชาติอเมริกัน. แปลและ
เรียบเรียงจาก National Library of Medicine Classification. 5th ed. 1994.
พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับแก้ไขปรับปรุง. พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543.
________. "หอสมุดแห่งชาติ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา," วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 8(2) : 111-114 ; ก.ค.-ธ.ค. 2543.

 

2544

วลุลี โพธิรังสิยากร. การดำเนินงานห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
นเรศวร. พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2544.
________. เทคนิคการวิเคราะห์และการลงรายการสิ่งพิมพ์ระบบแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (NLM). พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544.

 

2545

วลุลี โพธิรังสิยากร. คู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2545.
________. การดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. (มกราคม-ธันวาคม 2545). พิษณุโลก :
ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545.

 
2546

       วลุลี โพธิรังสิยากร. รายงานประจำปี 2545. พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์
       สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
 
 
2547
     วลุลี โพธิรังสิยากร. รายงานประจำปี 2546. พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์
      สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.

      วลุลี โพธิรังสิยากร และคนอื่นๆ. กิจกรรม 5 ส. กับห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
      พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
 
 
2548
    วลุลี โพธิรังสิยากร. รายงานประจำปี 2547. พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548.
      ________. “เมื่อชื่อคนเป็นชื่อโรค จะสืบค้นอย่างไร,” พุทธชินราชเวชสาร. 22(1) : 73-80 ;
      ม.ค.-เม.ย. 2548.
 
 
2549
    วลุลี โพธิรังสิยากร. รายงานประจำปี 2548. พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
    ________.รายงานการวิจัยในชั้นเรียน : ความเข้าใจก่อนและหลังการฟังบรรยายในหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ของนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร (ปีการศึกษา 2548). พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.

    วลุลี โพธิรังสิยากร และคนอื่นๆ. รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2549.
    
 
2550

วลุลี  โพธิรังสิยากร. (2550). ความเครียด  วิธีผ่อนคลาย และความคิดเห็นของนิสิตแพทย์        ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อการจัดมุมสบายคลายเครียดของห้องสมุด.
พิษณุโลก: ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 

 
2550

วลุลี  โพธิรังสิยากร. (2550). ความเครียด  วิธีผ่อนคลาย และความคิดเห็นของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อการจัดมุมสบายคลายเครียดของห้องสมุด. พุทธชินราชเวช  สาร, 24(3), 306-316
 

 
2550

วลุลี โพธิรังสิยากร และรวิวรรณ ศรีอำไพ. (2550). การสำรวจความพึง พอใจต่อการให้บริการ      ของห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: ห้องสมุด  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 

 
2551
วลุลี  โพธิรังสิยากร. (2551). ความเข้าใจก่อนและหลังการฟังบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับ การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ของนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปีการศึกษา 2549). พิษณุโลก: ห้องสมุดสาขา            วิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 
 
2551

วลุลี  โพธิรังสิยากร. (2551).  ความเข้าใจก่อนและหลังการฟังบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการใช้ ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ของนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ           มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปีการศึกษา 2549). ใน Proceedings นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4: การ บริหารนวัตกรรม (หน้า 1118-1129). พิษณุโลก:             มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 

 
2551

วลุลี  โพธิรังสิยากร. (2551). รายงานการวิจัยในชั้นเรียน: ความเข้าใจก่อนและหลังการฟังบรรยาย         ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ของนิสิต          มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปีการศึกษา 2548). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย   นเรศวร, 10(1), 69-93.   
 

 
2551

วลุลี โพธิรังสิยากร และรวิวรรณ ศรีอำไพ. (2551). ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการกลุ่ม         วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีต่อฐานข้อมูลผลงานวิจัยนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัย นเรศวร. พิษณุโลก: ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 

 
2551

วลุลี โพธิรังสิยากร และรวิวรรณ ศรีอำไพ. (2551). ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการกลุ่มวิทยาศาสตร์          สุขภาพที่มีต่อฐานข้อมูลผลงานวิจัยนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ใน Proceedings  
นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4: การบริหารนวัตกรรม (หน้า 1110-1117). พิษณุโลก:         มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 

 
2551

วลุลี โพธิรังสิยากร และรวิวรรณ ศรีอำไพ. (2551). ความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่าย          ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: ห้องสมุด         สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 

 
2551

วลุลี  โพธิรังสิยากร และรวิวรรณ ศรีอำไพ. (2551). ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ            ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร. พุทธชินราชเวชสาร, 25(3),            862-870.   
 

 

ประสบการณ์การศึกษาดูงานในต่างประเทศ
21-24 ตุลาคม 2536


National University of Singapore Library
The National Library Geylang East Branch
Nanyang Technological University

3-31 พฤษภาคม 2538

Monash University, Australia
เมษายน 2541

National Library, Phnom Penh, Cambodia
ตุลาคม 2550                 

Shanghai Library
Shanghai Jidotong University Medical School
National Library, Peking
Peking University Health Science School

พฤศจิกายน 2551           

University of Macau Library
City Library of Hong Kong
Shen Zhen University Library
Shen Zhen University Town Library