รายชื่ออาจารย์คุมกลุ่ม Small group discussion

วิชา พยาธิวิทยาทั่วไป (405313)

 

 

 

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00-16.00 น.

กลุ่ม

อาจารย์คุมกลุ่ม

ห้องปฏิบัติการ

Den1

 

Lab 1 (ด้านหน้า)

Den2

ผศ.พญ. จุลินทร สำราญ

Lab 1 (กลางห้อง)

PH1

 

Lab 1 (ด้านหลัง)

Den3

 

Lab 2 (ด้านหน้า)

Den4

พญ. ละออ ชมพักตร์

Lab 2 (กลางห้อง)

PH2

 

Lab 2 (ด้านหลัง)

Den5

 

Lab 3 (ด้านหน้า)

Den6

นพ. กิติศักดิ์ วาสนาวิจิตร์

Lab 3 (กลางห้อง)

PH3

 

Lab 3 (ด้านหลัง)

Den7

 

Lab 4 (ด้านหน้า)

PH4

พญ. ทิวาพร เทศสวัสดิ์วงศ์

Lab 4 (กลางห้อง)

PH5

 

Lab 4 (ด้านหลัง)

  

รายชื่ออาจารย์คุมกลุ่ม Small group discussion

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น.

กลุ่ม

อาจารย์คุมกลุ่ม

ห้องปฏิบัติการ

Den1

 

Lab 1 (ด้านหน้า)

Den2

นพ. กิติศักดิ์ วาสนาวิจิตร์

Lab 1 (กลางห้อง)

PH1

 

Lab 1 (ด้านหลัง)

Den3

 

Lab 2 (ด้านหน้า)

Den4

พญ. ทิวาพร เทศสวัสดิ์วงศ์

Lab 2 (กลางห้อง)

PH2

 

Lab 2 (ด้านหลัง)

Den5

 

Lab 3 (ด้านหน้า)

Den6

พญ. รติรัตน์ สามล

Lab 3 (กลางห้อง)

PH3

 

Lab 3 (ด้านหลัง)

Den7

 

Lab 4 (ด้านหน้า)

PH4

พญ. จันทิมา แทนบุญ

Lab 4 (กลางห้อง)

PH5

 

Lab 4 (ด้านหลัง)

  

รายชื่ออาจารย์คุมกลุ่ม Small group discussion

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น.

กลุ่ม

อาจารย์คุมกลุ่ม

ห้องปฏิบัติการ

Den1

 

Lab 1 (ด้านหน้า)

Den2

นพ. ศักดิ์ชัย จิตภักดี

Lab 1 (กลางห้อง)

PH1

 

Lab 1 (ด้านหลัง)

Den3

 

Lab 2 (ด้านหน้า)

Den4

นพ. พีรยุทธ สิทธิไชยากุล

Lab 2 (กลางห้อง)

PH2

 

Lab 2 (ด้านหลัง)

Den5

 

Lab 3 (ด้านหน้า)

Den6

พญ. จันทิมา แทนบุญ

Lab 3 (กลางห้อง)

PH3

 

Lab 3 (ด้านหลัง)

Den7

 

Lab 4 (ด้านหน้า)

PH4

พญ. ละออ ชมพักตร์

Lab 4 (กลางห้อง)

PH5

 

Lab 4 (ด้านหลัง)

 

รายชื่ออาจารย์คุมกลุ่ม Small group discussion

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น.

กลุ่ม

อาจารย์คุมกลุ่ม

ห้องปฏิบัติการ

Den1

 

Lab 1 (ด้านหน้า)

Den2

พญ. ทิวาพร เทศสวัสดิ์วงศ์

Lab 1 (กลางห้อง)

PH1

 

Lab 1 (ด้านหลัง)

Den3

 

Lab 2 (ด้านหน้า)

Den4

นพ. กิติศักดิ์ วาสนาวิจิตร์

Lab 2 (กลางห้อง)

PH2

 

Lab 2 (ด้านหลัง)

Den5

 

Lab 3 (ด้านหน้า)

Den6

นพ. ศักดิ์ชัย จิตภักดี

Lab 3 (กลางห้อง)

PH3

 

Lab 3 (ด้านหลัง)

Den7

 

Lab 4 (ด้านหน้า)

PH4

พญ. รติรัตน์ สามล

Lab 4 (กลางห้อง)

PH5

 

Lab 4 (ด้านหลัง)

  

รายชื่ออาจารย์คุมกลุ่ม Small group discussion

ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 13.00-16.00 น.

 

กลุ่ม

อาจารย์คุมกลุ่ม

ห้องปฏิบัติการ

Den1

 

Lab 1 (ด้านหน้า)

Den2

พญ. จันทิมา แทนบุญ

Lab 1 (กลางห้อง)

PH1

 

Lab 1 (ด้านหลัง)

Den3

 

Lab 2 (ด้านหน้า)

Den4

นพ. ศักดิ์ชัย จิตภักดี

Lab 2 (กลางห้อง)

PH2

 

Lab 2 (ด้านหลัง)

Den5

 

Lab 3 (ด้านหน้า)

Den6

ผศ.พญ. จุลินทร สำราญ

Lab 3 (กลางห้อง)

PH3

 

Lab 3 (ด้านหลัง)

Den7

 

Lab 4 (ด้านหน้า)

PH4

นพ. พีรยุทธ สิทธิไชยากุล

Lab 4 (กลางห้อง)

PH5

 

Lab 4 (ด้านหลัง)