คำอธิบายบนปกข้อสอบ
  รายชื่อนิสิตประจำห้องสอบ
  แผนผังห้องสอบ  ห้องปฏิบัติการที่ 1   ห้องปฏิบัติการที่ 2   ห้องปฏิบัติการที่ 3