ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กร (OD)
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ