VLC for EBM" คือ เว็บไซต์ชุมชนแห่งการเรียนรู้เสมือน (VLC for EBM : Virtual Learning Community for Evidence Based Medicine) ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์เพื่อพัฒนาตนเองตามอัธยาศัย
โดยมีอาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน ศิษย์เก่า และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายในกลุ่มเครือข่ายสถาบันร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นกัลยาณมิตร