โลโก้ หน่วยเวชภัณฑ์มิใช่ยา

หน่วยเวชภัณฑ์มิใช่ยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 440 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร มอบบริจาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับมูลนิธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 9,158.21 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทยีสิบเอ็ดสตางค์) โดย ผศ.นพ.วีระพงษ์  ประยูรเสถียร ประธานกรรมการกองทุนฯ และ ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองประธานกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้มอบ และได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบเงิน และมอบของที่ระลึกของที่ระลึกในโอกาสเดียวกัน

     ทั้งนี้กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์นำรายได้จากกองทุนหลังหักค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณจำนวน ร้อยละ 5 มอบให้กับมูลนิธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสมทบทุนสร้างประโยชน์ให้กับผู้ป่วยยากไร้ และโรงพยาบาลตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ฯ และนอกจากนี้ยังได้จัดสรรเงินรายได้ส่วนอื่นเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ตามความเหมาะสม

 
กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 10 เมษายน 2562
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)