โลโก้ งานการพยาบาลพิเศษ แบนเนอร์ งานการพยาบาลพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ (ดู 796 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โดยมี นางเนตรญา  วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9  ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

    การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยฝ่ายการพยาบาล ซึ่งจัดตั้งแต่วันที่3-7 ธันวาคม 2561 รวม 5 วัน มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 500 คน   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักและความใส่ใจในคุณภาพการบริการ มีความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความมีคุณค่าแห่งตนเองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้กับบุคคลทุกระดับ

 
โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ โครงการบริการด้วย Service Mind หัวใจเพื่อสุขภาพ
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)