โลโก้ งานนิติการ

งานนิติการ

ศาลปกครอง
ศาลยุติธรรม
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน การสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่เจ้าหนาที่คณะแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติราชการในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพิ่อชาวชนบท
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอใช้รถ คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562

» ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ 27 มิย 62
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562

» ประกาศคณะแพทย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณ์การติดตามประเมิน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร และแพทย์ใช้ทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562

» 5.ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับเลือกเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาเวชกรรม สาขา กุมารเวชศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

» 4.ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฎิบัติห้องผ่าตัดและห้องคลอด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

» 3.ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรของแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน แพทยปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

» 3.ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรของแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน แพทยปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

» 2.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (1)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

» 1.ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณ์ วิธีการ และแนวทางการรับคัดเลือกอาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศสาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มีนาคม 2562

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราเบิกจ่ายค่าตรวจภูมิคุ้มกันและการรับวัคซีนสำหรับอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มีนาคม 2562

» อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 9 มกราคม 2562

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ รางวัลตีพิมพ์ และรางวัลสมทบบทความในวารสารวิชาระดับนานาชาติและระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติราชการในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพิ่มชาวชนบท (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรับเงินเพิ่ม (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 12
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา สังกัดคณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้ ฉ.4
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้ ฉ.3
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้ ฉ.2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561

» ประกาศสภามหาวิทยาลัย ปรับโครงสร้างภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทย์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรมมเนียมหนังสือรับรองของคณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. 2561 คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติราชการในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าตรวจบริการทางเวชศาตรร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๑
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561

» ปรพกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับเงินอึดหนุนการวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561

» ประกาศมหวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สิทธิลดหย่อน ส่วนเกินค่าห้องพักและค่าอาหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าห้องพักโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการซักผ้าของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๑
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องแนวการรับอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดลองจ่าย คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การพักอาศัยในหอพักของนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคคลกรคณะแพทยศาสตร์ที่ปฏิบัติราชการในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การวัดผล การประเมินผล และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษา
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติราชการในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ การให้รางวัลบุคลากรดีเด่น
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องคุณสมบัติ หลักเหณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) เพื่อปรับคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติโดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนด หลักเณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าบำรุงหอพัก คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อในการรักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญญาไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณบัณฑิตจากต่างประเทศ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่องานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก ภาคเอกชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการห้องออกกำลังกาย(Fitness) และห้องอบซาวน่า(Sauna) คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้เชียวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการและตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเพิ่ม) ฉบับที่ 4
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 5
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกหนดอัตราค่าบริการการฟอกเลือกประสิทธิภาพสูง (Hemodiafiltration) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักชั่วคราวในหอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงแหล่งฝึกปฏิบัติงานและค่าที่พักสำหรับนิสิตแพทย์ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศชั่วคราว กรณจ้างเหมาบริษัททัวร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการทดสอบความปลอดภัยในระดับที่ไม่ได้รับทำในมนุษย์ (Non clincal terting center) ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(แก้ไขเพิ่มเติม )ฉบับที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์(แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่7
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

» ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนเงินพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

» ประกาศ มน.เรื่อง การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายกองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าบำรุงห้องพัก ชั้น 9 อาคารสิรินธร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางการใช้งานระบบปรับอากาศและการลดความชื้นภายในอาคาร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอใช้รถประจำคณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางแจ้งข้อร้องเรียน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายศพออกจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

ไม่มีเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
ไม่มีเอกสารคู่มือต่างๆ
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)