โลโก้ งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
 
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
ปฏิวัติคนข่าว คิดทุกครั้งก่อนโพสต์ ไลค์ แชร์ (ดู 415 ครั้ง)
 
ปฏิวัติคนข่าว คิดทุกครั้งก่อนโพสต์ ไลค์ แชร์
 

    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น.  ดร.สุกิจ  ขอเชื้อกลาง  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ สัมมนาวิชาการหัวข้อ “ปฏิวัติคนข่าว คิดทุกครั้งก่อนโพสต์ ไลค์ แชร์” ซึ่งจัดขึ้นโดยนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร

    การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social Network )  ที่มีความถูกต้อง และรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเป็นการแนะนำวิธีการบริหารข้อมูลข่าวสาร และการรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการข้อมูลข่าวสาร และการสร้างผู้นำในสาขาวิชาชีพด้านการสื่อสารต่อไป ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์นายแพทย์ยุทธพงศ์  พุทธรักษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนางสาวจามรี  อ่อนโฉม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องสัมมนา 301   อาคารเอกาทศรถ  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ปฏิวัติคนข่าว คิดทุกครั้งก่อนโพสต์ ไลค์ แชร์ ปฏิวัติคนข่าว คิดทุกครั้งก่อนโพสต์ ไลค์ แชร์ ปฏิวัติคนข่าว คิดทุกครั้งก่อนโพสต์ ไลค์ แชร์ ปฏิวัติคนข่าว คิดทุกครั้งก่อนโพสต์ ไลค์ แชร์ ปฏิวัติคนข่าว คิดทุกครั้งก่อนโพสต์ ไลค์ แชร์ ปฏิวัติคนข่าว คิดทุกครั้งก่อนโพสต์ ไลค์ แชร์
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)