สืบค้นสารสนเทศ


ไทย English

 

 
--------------
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
--------------
  รายงานประจำปี
--------------
  เว็บไซต์สำนักหอสมุด
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

--------------
 
 
 
 

 

 
 

 ผู้เยี่ยมชม
image link to free hit counters website
wnload.com

ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2550

 
|


ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 ตุลาคม  2553  

 


ฐานข้อมูลออนไลน์


 
 
--------------
วัน - เวลาเปิดบริการ
จันทร์ - ศุกร์     8.00 - 20.30 น.
เสาร์ -
อาทิตย์   9.30 - 17.30 น.
วันหยุดชดเชยทางราชการ ปิดบริการ
การเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดบริการ แจ้งที่บอร์ดประชาสัมพันธ์


โทรศัพท์
ที่ปรึกษา (055) 964748
เคาน์เตอร์ ยืม - คืน (055) 964643
รักษาการหัวหน้าห้องสมุด
(055) 964769
Fax. (055) 962676
E-mail :
waluleeb@nu.ac.th   
ที่ปรึกษา
          
rawiwans@nu.ac.th   รักษาการหัวหน้าห้องสมุด
 
|
   

 
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยนิสิตแพทย์

 
ฐานข้อมูลดัชนีวารสารและกฤตภาคทางการแพทย์

 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยฉบับเต
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

 
ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย
รายชื่อโสตทัศนวัสดุห้องสมุด  
   
--------------
   
  ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
  เครื่องมือสืบค้นข้อมูล
  แนะนำรูปแบบการอ้างอิง
 

       ปรับปรุงครั้งล่าสุด 
3  พฤศจิกายน  2553
ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2548

  ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
http:// www.med.nu.ac.th/medlib