LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM
LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM
Set Your Future
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561
(140 ชั่วโมง)
 
LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM Leadership Development Program
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหลักสูตรอบรมที่จะทำให้คุณเข้าใจกระบวนการทำงานตั้งแต่ด้านกลยุทธ์ การวางกระบวนการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และด้านอื่นๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่แค่ทฤษฎี แต่ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน
 
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
• เพิ่มขีดความสามารถเชิงบริหาร และภาวะผู้นำ
• สร้างวิสัยทัศน์และการจัดการในเชิงยุทธศาสตร์
• สามารถบูรณการความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล
• สร้างเครือข่ายในกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
• เตรียมบุคลากรสายบริหารรุ่นใหม่ เพื่อสืบทอดงานในอนาคต
 
เนื้อหาการอบรม เนื้อหาการอบรม
Module 1: Leadership and Organization
Module 2: Foundation of Strategic Formulation
Module 3: Operation Management and Decision Making
Module 4: Strategic Human Resource
Module 5: Accounting and Finance
Module 6: Self Awareness and Transformation
Module 7: Hospital Facility Management
Module 8: Marketing and Customer Management
Module 9: Health Informatics
 
กลุ่มเป้าหมาย  50 คน/รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 50 คน/รุ่น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?
• รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
• ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
• หัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
• หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา
• หัวหน้าฝ่ายและผู้บริหารระดับใกล้เคียง
 
ค่าธรรมเนียมในการอบรม ค่าธรรมเนียมในการอบรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 - 10 กรกฎาคม 2560
          60,000 บาท/คน (หกหมื่นบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าใช้จ่ายดูงานต่างประเทศ)
 
          ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
          โอนเงินค่าลงทะเบียน
เลขที่บัญชี 620-0-37781-7 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
                                                   ชื่อบัญชี เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
วัน เวลา และสถานที่อบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 อบรม ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. (ในกรณีพิเศษ) เพิ่มวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น. และ วันศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมนอกสถานที่
          • วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 อบรมวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ณ จังหวัดสุโขทัย
          • เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ ในเดือน พฤศจิกายน 2560
 
วิธีการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม
          วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติจริงให้มากที่สุด การฝึกอบรมประกอบด้วย
          • การบรรยาย (Lecture)
          • การอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion)
          • กรณีศึกษา จากสื่อออนไลน์ เช่น วิดีโอ ภาพยนตร์เพื่อการบริหาร (Case Study)
          • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
          • การศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือประกอบการอบรม (Book Review)
 
วิทยากร วิทยากร
          วิทยากร ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ทางการบริหารจากสถาบันการศึกษา หรือโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญ
 
การผ่านการอบรม การผ่านการอบรม
          เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำรายงานสรุปประเด็นการเรียนรู้ตลอดการอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมฝึกปฏิบัติ และนำเสนอรายงานต่างๆ ตามที่วิทยากรกำหนด
 
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรนี้ สิ่งที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรนี้
• เพิ่มขีดความสามารถเชิงบริหารและภาวะผู้นำ
• เปิดมุมมองและแนวคิดใหม่ในการบริหาร
• แนวทางในการสร้างนวัตกรรมการจัดการและการบริหาร
• สร้างเครือข่ายนักบริหาร
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
          คุณวรางคณา ตาบูรี
          โทรศัพท์ 0 5596 7892 / 7902
          โทรสาร 0 5596 7894
          E-mail: warangkanat@nu.ac.th