ติดต่อ

NU Leadership Development Program

ที่อยู่ :คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
คุณวรางคณา ตาบูรี
โทรศัพท์ :0 5596 7892 / 7902
โทรสาร :0 5596 7894
E-mail :warangkanat@nu.ac.th
เว็บไซต์ :www.med.nu.ac.th/fom/th/nu-ldแผนที่