ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร NU-Leadership Development

นพ.บดินทร์ บุตรธรรม พญ.สิรินันท์ ตรียะเวชกุล
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายการคลัง
ที่อยู่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : bodinb@nu.ac.th e-mail : sirinunt@nu.ac.th
ผศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ ผศ.พญ.สุภาวดี มากะนัดถ์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : rossukonsr@nu.ac.th e-mail : supawadeem@nu.ac.th
ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร ผศ.พญ.ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายสัมพันธ์
ที่อยู่ : ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : jatuwith@nu.ac.th e-mail : sarunyas@nu.ac.th
นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ นพ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล
ตำแหน่งบริหาร : รก.ผอ.สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายคลินิก โรงพยาลบาลพิจิตร
ที่อยู่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพบาลพิจิตร
e-mail : saranw@nu.ac.th e-mail : tanaded@nu.ac.th
ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ ผศ.พญ.จุลินทร สำราญ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
ที่อยู่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : supindas@nu.ac.th e-mail : julintorns@nu.ac.th
ผศ.พญ.มยุรี กิตติจารุขจร ผศ.พญ.ไกลตา ศรีสิงห์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ที่อยู่ : ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : mayureeki@nu.ac.th e-mail : klaitas@nu.ac.th
ผศ.นพ.ชินภัทร์ จิระวรพงศ์ พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดการความรู้
ที่อยู่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : chinapatg@nu.ac.th e-mail : preaws@nu.ac.th
ผศ.นพ.วีระพงษ์ ประยูรเสถียร นพ.ศรัณย์ มะลิซ้อน
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ ตำแหน่งบริหาร : รก.หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ที่อยู่ : ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : werapongp@nu.ac.th e-mail : saranm@nu.ac.th
ผศ.พญ.จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง นพ.นนท์ โสวัณณะ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชา
ที่อยู่ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : jeerawats@nu.ac.th e-mail : nons@nu.ac.th
นพ.ดร.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ พญ.อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและแพทย์ประจำบ้าน ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ที่อยู่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : apirathw@nu.ac.th e-mail : inthipornk@nu.ac.th
พญ.ศิดายุ สุริยะ นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวัดผลและประเมินผล ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ภาควิชาศัลยศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : sidayus@nu.ac.th e-mail : pichestw@nu.ac.th
นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล พญ.วัชราภรณ์ ตาบูรี
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ที่อยู่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : suratwa@nu.ac.th e-mail : watcharapornt@nu.ac.th
พญ.อรวรรณ จตุรสิทธา พญ.ตติมา กล่อมจันทร์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงิน ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ที่อยู่ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : orawanj@nu.ac.th e-mail : tatimak@nu.ac.th
พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ พญ.พันธิตรา สิงห์เขียว
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
ที่อยู่ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : yasineea@nu.ac.th e-mail : pantitras@nu.ac.th
นพ.ธนิยะ วงศ์วาร ผศ.พญ.สุชิลา ศรีทิพยวรรณ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ที่อยู่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : taniyaw@nu.ac.th e-mail : suchilar@nu.ac.th
พญ.อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผศ.(พิเศษ) นพ.ชัยกิจ อุดแน่น
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ที่อยู่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
e-mail : - e-mail : -
นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ นางสาวขนิษฐา เมฆอรุณกมล
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพิษณุเวช ที่อยู่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : - e-mail : khanitthame@nu.ac.th
นางวสี เลิศขจรสิน เภสัชกรหญิงดวงดาว วงศ์จำปา
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรม
ที่อยู่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : waseel@nu.ac.th e-mail : duangdaow@nu.ac.th
เภสัชกรชัยวัฒน์ บูรณะชนอาภา เภสัชกรหญิงกนกวรรณ แพรขาว
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัสดุ ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ที่อยู่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : chaiwatb@nu.ac.th e-mail : kanokwanpa@nu.ac.th
นางสาววรางคณา ตาบูรี
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
ที่อยู่ : สำนักงานเลขานุการคณะฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : warangkanat@nu.ac.th