โลโก้ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ แบนเนอร์ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายศราวุธ วีระศักดิ์ เมื่อ พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562

» QR code รายงาน 506
เพิ่มข้อมูลโดย : นายศราวุธ วีระศักดิ์ เมื่อ พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562

» เอกสารสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (ข้าราชการ)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ พุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562

» เอกสารสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (เอกสารหมายเลข 3-4)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ พุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562

» เอกสารสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ พุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562

» เอกสารสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (เอกสารหมายเลข 1)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ พุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562

» ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (คู่มือ)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562

» แนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ พุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562

» หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
เพิ่มข้อมูลโดย : นายศราวุธ วีระศักดิ์ เมื่อ พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2019 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)