โลโก้ ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» ความสัมพันธ์ระหว่าง genotype และ phenotype ของ hemoglobin E/β-thalassemia ในกลุ่มประชากรที่มาจากชุมชน ในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนล่าง (ดู 121)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พุธ ที่ 20 กันยายน 2560

» Q Sepharosemicro-column chromatography: A simple screeningmethod for identifying beta thalassemia traits and hemoglobin E carriers (ดู 122)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ อังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559

» การศึกษาความชุกของ hemoglobin E / beta-thalassemia ที่ให้ผลการตรวจวิเคราะห์สัดส่วน ของ hemoglobin คล้ายกับ homozygous hemoglobin E ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (ดู 131)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พุธ ที่ 20 เมษายน 2559

» Hemoglobin Analysis in the First Year of Life (ดู 122)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ อังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559

» ผลการรักษา Lymphoma และ Myeloma โดยใช้ High Dose Chemotherapy ร่วมกับ Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค (ดู 132)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การประเมินกรรมวิธีฉายแสงผลิตภัณฑ์โลหิตด้วยโคบอลต์หกสิบเพื่อยับยั้งทีลิมโฟไซต์ (ดู 148)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» Evaluation of a Cryopreservation Procedure to Set Up a New Bone Marrow Transplant Unit Using Lymphocyte Proliferation Test (ดู 108)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» Evaluation of a Freezing protocol to set up a provincial bone marrow transplant unit using lymphocyte proliferation test (ดู 111)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» Prenatal diagnosis for beta thalassemia using real-time PCR and high resolution DNA melting analysis from amniotic fluid (ดู 122)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การศึกษาชนิดและสัดส่วนของ Beta Thalassemia Mutation ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (ดู 104)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การศึกษาชนิดและสัดส่วนของ Beta Thalassemia Mutation ในจังหวัดพิษณุโลก (ดู 137)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» Q Sepharose microcolumn chromatography: a simple hemoglobin A2 quantitation method for detection of beta-thalassemia carrier (ดู 171)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของ hemoglobin Bart's hydrops fetalis จากน้ำคร่ำโดยใช้ real-time gap-PCR และ high resolution DNA melting analysis (ดู 119)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การศึกษาผลลบลวงจาก Erythrocyte Osmotic Fragility Test ในการตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง (ดู 106)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของ hemoglobin Bart's hydrops fetalis จากน้ำคร่ำโดยใช้ real-time gap-PCR และ high resolution DNA melting analysis (ดู 116)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» อัตราการเกิดผลลบลวงจาก Osmotic Fragility Test ในการตรวจคัดกรองพาหะของธาลัสซีเมีย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (ดู 113)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» A blood transfusion leading to misdiagnosis of beta-thalassaemia carrier status (ดู 102)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» INFLUENCE OF IRON DEFICIENCY AND ALPHA THALASSEMIA-2 ON THE DIAGNOSIS OF BETA THALASSEMIA CARRIER DETERMINED BY HEMOGLOBIN A2 LEVEL (ดู 107)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธี multiplex ARMS และ DNA sequencing (ดู 121)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» RISK OF A COUPLE HAVING A CHILD WITH SEVERE THALASSEMIA SYNDROME; PREVALENCE IN LOWER NORTHERN THAILAND (ดู 117)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» รายงานผู้ป่วย: Beta - thalassemia / Hemoglobin E 5 ราย ซึ่งมีปริมาณ Hemoglobin F น้อย Beta - thalassemia / Hemoglobin E with Low Hemoglobin F: Report of 5 cases (ดู 118)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การศึกษาสัดส่วนและสาเหตุที่สำคัญของผลบวกลวงจากการทดสอบโอเอฟ โดย วิธีไคเนติกส์ ในการตรวจคัดกรองหาพาหะของธาลัสซีเมีย ของจังหวัดสุโขทัย (ดู 112)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» ความชุกของพาหะธาลัสซีเมียจากการตรวจคัดกรองในหญิงตั้งครรภ์ ของจังหวัดพิษณุโลก (ดู 123)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การจัดตั้งหน่วยบริการปลูกถ่ายไขกระดูกในส่วนภูมิภาค (ดู 111)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» Case discussion (ดู 145)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» Case discussion (ดู 140)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ 11 ปี ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา (ดู 114)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก (ดู 119)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ 11 ปี ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา (ดู 123)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» 15 ปี คณะแพทยศาสตร์ - 6 ปี ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา (ดู 123)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» ความรู้เกี่ยวกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย : ข้อแตกต่างระหว่างคนที่เป็นพาหะและคนที่เป็นโรค (ดู 131)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» ถามตอบเรื่องปัญหาการควบคุมโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก (ดู 110)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» ถามตอบเรื่องโรคธาลัสซีเมียสำหรับประชาชนทั่วไป (ดู 118)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» ปัญหาการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงใน จ.พิษณุโลก ช่วงปี พ.ศ.2543 – 2547 (ดู 101)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» สรุปผลการติดตามผลคู่เสี่ยงธาลัสซีเมียจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ2560(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) (ดู 79)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561

» สรุปผลการติดตามผลคู่เสี่ยงธาลัสซีเมียจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ2559(ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) (ดู 72)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561

» สรุปผลการติดตามคู่เสี่ยงธาลัสซีเมียจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.2557-ก.ย.2558) (ดู 125)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 กรกฏาคม 2559

» สรุปผลการติดตามคู่เสี่ยงธาลัสซีเมียจังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 ) (ดู 112)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» สรุปผลการติดตามคู่เสี่ยงธาลัสซีเมียจังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556 ) (ดู 104)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» ผลการควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2555 (ดู 101)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» ผลการควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553-กันยายน 2554) (ดู 93)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)