โลโก้ งานแพทยศาสตรศึกษา แบนเนอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา
L
ระบบจองห้องเรียน
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention (ดู 617 ครั้ง)
 

      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ The Challenging  of SSI Prevention โดยมี นางเนตรญา  วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงาน  ณ โรงแรมเดอะพาร์ค พิษณุโลก

 

     การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  บุตรศรีภูมิ นายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย  คุณนันทิภาสิ์  สิริจินดาดิรัชต์  นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย   คุณนิตยา  ฉันทกิจ  หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง  โรงพยาบาลตากสิน  นายแพทย์พิเชษฐ์  วัฒนไพโรจน์รัตน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์  คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  และร.ต.อ หญิงนิลุบล  หงส์จินดาเกศ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญและทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพปลอดภัยและลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

 
ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention ประชุมวิชาการ The Challenging of SSI Prevention
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)