โลโก้ หน่วยเวชระเบียน

หน่วยเวชระเบียน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์โรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ให้บริการทางการแพทย์มาตรฐานสากล

“ To become the international standard medical college hospital”

 

วิสัยทัศน์คณะแพทยศาสตร์

ผลิตบัณฑิตแพทย์คุณภาพ บริการทางการแพทย์มาตรฐานสากล

“To Provide the Society with Quality Graduates in Medicine and International Standard of Medical Service”

 

พันธกิจคณะแพทยศาสตร์

“บริหารการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างเสริมงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เน้นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและเข้าถึงประชาชน”

 

หน่วยเวชระเบียน

 

 

พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

 

 

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)