โลโก้ หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย

หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» การเปลี่ยนแปลงระดับ Hb E และ Hb F จากการมี α-thalassemia co-inheritance ในกลุ่ม Hb E related disorders Alteration of hemoglobin E and F output from a co-inheritance of α-thalassemia in hemoglobin E related disorders (ดู 47)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562

» การศึกษาสัดส่วนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตภาคเหนือตอนล่างที่ทราบผลการกาหนดคู่เสี่ยงและผลการวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ภายในช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสม เพื่อพิจารณายุติการตั้งครรภ์ (ดู 51)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562

» ความสัมพันธ์ระหว่าง genotype และ phenotype ของ hemoglobin E/β-thalassemia ในกลุ่มประชากรที่มาจากชุมชน ในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนล่าง (ดู 130)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พุธ ที่ 20 กันยายน 2560

» Frequency of hemoglobin E/β-thalassemia compound heterozygotes with low hemoglobin F phenotype among cases with a diagnosis of hemoglobin E homozygote, determined by high-performance liquid chromatography, in prenatal control program for β-thalassemia. (ดู 110)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560

» Q Sepharosemicro-column chromatography: A simple screeningmethod for identifying beta thalassemia traits and hemoglobin E carriers (ดู 113)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ จันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559

» การศึกษาความชุกของ hemoglobin E / beta-thalassemia ที่ให้ผลการตรวจวิเคราะห์สัดส่วน ของ hemoglobin คล้ายกับ homozygous hemoglobin E ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (ดู 136)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พุธ ที่ 20 เมษายน 2559

» Hemoglobin Analysis in the First Year of Life (ดู 119)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ อังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559

» Prenatal diagnosis for beta thalassemia using real-time PCR and high resolution DNA melting analysis from amniotic fluid (ดู 103)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การศึกษาชนิดและสัดส่วนของ Beta Thalassemia Mutation ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (ดู 119)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การศึกษาชนิดและสัดส่วนของ Beta Thalassemia Mutation ในจังหวัดพิษณุโลก (ดู 97)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» Q Sepharose microcolumn chromatography: a simple hemoglobin A2 quantitation method for detection of beta-thalassemia carrier (ดู 79)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของ hemoglobin Bart's hydrops fetalis จากน้ำคร่ำโดยใช้ real-time gap-PCR และ high resolution DNA melting analysis (ดู 93)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การศึกษาผลลบลวงจาก Erythrocyte Osmotic Fragility Test ในการตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง (ดู 83)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของ hemoglobin Bart's hydrops fetalis จากน้ำคร่ำโดยใช้ real-time gap-PCR และ high resolution DNA melting analysis (ดู 92)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» อัตราการเกิดผลลบลวงจาก Osmotic Fragility Test ในการตรวจคัดกรองพาหะของธาลัสซีเมีย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (ดู 107)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» A blood transfusion leading to misdiagnosis of beta-thalassaemia carrier status (ดู 71)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» INFLUENCE OF IRON DEFICIENCY AND ALPHA THALASSEMIA-2 ON THE DIAGNOSIS OF BETA THALASSEMIA CARRIER DETERMINED BY HEMOGLOBIN A2 LEVEL (ดู 73)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธี multiplex ARMS และ DNA sequencing (ดู 94)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» RISK OF A COUPLE HAVING A CHILD WITH SEVERE THALASSEMIA SYNDROME; PREVALENCE IN LOWER NORTHERN THAILAND (ดู 73)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» รายงานผู้ป่วย: Beta - thalassemia / Hemoglobin E 5 ราย ซึ่งมีปริมาณ Hemoglobin F น้อย Beta - thalassemia / Hemoglobin E with Low Hemoglobin F: Report of 5 cases (ดู 85)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» การศึกษาสัดส่วนและสาเหตุที่สำคัญของผลบวกลวงจากการทดสอบโอเอฟ โดย วิธีไคเนติกส์ ในการตรวจคัดกรองหาพาหะของธาลัสซีเมีย ของจังหวัดสุโขทัย (ดู 81)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» ความชุกของพาหะธาลัสซีเมียจากการตรวจคัดกรองในหญิงตั้งครรภ์ ของจังหวัดพิษณุโลก (ดู 113)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

ไม่มีบทความวิชาการ
» 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ 11 ปี ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา (ดู 94)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» 15 ปี คณะแพทยศาสตร์ - 6 ปี ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา (ดู 78)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» ความรู้เกี่ยวกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย : ข้อแตกต่างระหว่างคนที่เป็นพาหะและคนที่เป็นโรค (ดู 83)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» ถามตอบเรื่องปัญหาการควบคุมโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก (ดู 73)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» ถามตอบเรื่องโรคธาลัสซีเมียสำหรับประชาชนทั่วไป (ดู 70)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» ปัญหาการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงใน จ.พิษณุโลก ช่วงปี พ.ศ.2543 – 2547 (ดู 77)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» สรุปผลการติดตามผลคู่เสี่ยงธาลัสซีเมียจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ2560(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) (ดู 49)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พุธ ที่ 18 กรกฏาคม 2561

» สรุปผลการติดตามผลคู่เสี่ยงธาลัสซีเมียจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ2559(ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) (ดู 39)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พุธ ที่ 18 กรกฏาคม 2561

» สรุปผลการติดตามคู่เสี่ยงธาลัสซีเมียจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.2557-ก.ย.2558) (ดู 97)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 กรกฏาคม 2559

» สรุปผลการติดตามคู่เสี่ยงธาลัสซีเมียจังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 ) (ดู 84)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» สรุปผลการติดตามคู่เสี่ยงธาลัสซีเมียจังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556 ) (ดู 75)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» ผลการควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2555 (ดู 72)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

» ผลการควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553-กันยายน 2554) (ดู 78)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)