แบบฟอร์ม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ป.ตรี) 05 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ต่ำกว่า ป.ตรี) 05 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการพนักงานราชการ 01 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย น.ส.ชยาภัสร์ ไกรเดช (โทร.7930)
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการพนักงานมหาวิทยาลัย 01 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย น.ส.ชยาภัสร์ ไกรเดช (โทร.7930)
แบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 01 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
แบบฟอร์มเอกสารการเซ็นสัญญาจ้าง 01 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองภาษาไทย (รายวัน) 17 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย น.ส.วรารัตน์ สมนิยาม (โทร.7936)
ขออนุญาตสมัครสอบ 31 ตุลาคม 2559 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 16 ธันวาคม 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
เปลี่ยนตำแหน่ง (สายสนับสนุน) 29 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ศิริบังอร ต่อวิเศษ (โทร.7940)
ทุนนิสิตพยาบาล/ทุนบุคลากร 29 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ศิริบังอร ต่อวิเศษ (โทร.7940)
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 29 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.เบญจวรรณ มีภู่เพ็ง (โทร.7938)
หนังสือรับรอง (ต่างๆ) 29 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (สายสนับสนุน) 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
เปลี่ยนตำแหน่ง (สายวิชาการ) 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ปรับเพิ่มวุฒิ (สายวิชาการ) 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ปรับเพิ่มวุฒิ (สายสนับสนุน) 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ลาศึกษาต่อ (สายวิชาการ) 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
ลาศึกษาต่อ (สายสนับสนุน) 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปิยะวรรณ สายทอง (โทร.7940)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
นิสิต/นักศึกษา ฝึกงาน 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
เดินทางไปราชการ (ต่างประเทศ) 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
เดินทางไปราชการ (ในประเทศ) 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ปาริชาติ เนื้อไม้ (โทร.7939)
ลาออก 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ชยาภัสร์ ไกรเดช (โทร.7930)
ประเมินผลการทดลองงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย) 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ชยาภัสร์ ไกรเดช (โทร.7930)
ต่อสัญญาจ้าง 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ชยาภัสร์ ไกรเดช (โทร.7930)
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ชยาภัสร์ ไกรเดช (โทร.7930)
สวัสดิการสโมสรมหาวิทยาลัยนเรศวร 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ณัฐพัชญ์ นันทพันธ์ (โทร.7930)
สวัสดิการมหาวิทยาลัยนเรศวร 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ณัฐพัชญ์ นันทพันธ์ (โทร.7930)
สวัสดิการคณะแพทยศาสตร์ 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ณัฐพัชญ์ นันทพันธ์ (โทร.7930)
สิทธิ์ลดหย่อนส่วนเกินค่าห้องพักและค่าอาหาร 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ณัฐพัชญ์ นันทพันธ์ (โทร.7930)
สิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล (ข้าราชการ) 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ณัฐพัชญ์ นันทพันธ์ (โทร.7930)
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ณัฐพัชญ์ นันทพันธ์ (โทร.7930)
ขอย้ายหน่วนงานภายใน/ภายนอกคณะฯ 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ณัฐพัชญ์ นันทพันธ์ (โทร.7930)
ขอใบแทนสลิปเงินเดือน/ รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ณัฐพัชญ์ นันทพันธ์ (โทร.7930)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสถาพร 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ณัฐพัชญ์ นันทพันธ์ (โทร.7930)
กองทุนสวัสดิภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ณัฐพัชญ์ นันทพันธ์ (โทร.7930)
หนังสือรับรอง/หนังสือผ่านสิทธิ์ 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.รัชวรรณ มะณีปะลุ (โทร.7936)
ค่าตอบแทน 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.รัชวรรณ มะณีปะลุ (โทร.7936)
สิทธิ์การลา 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.รัชวรรณ มะณีปะลุ (โทร.7936)
แบบฟอร์ม ขอข้อมูล 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
แบบฟอร์ม ขอสแกนลายนิ้วมือ 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า ชื่อ และสกุล 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
แบบฟอร์ม ขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร (สายคล้องคอ) 28 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.ลำพาพร ทาผิว (โทร.7937)
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ 21 เมษายน 2558 เขียนโดย น.ส.พิมพิไล ไชยศิลป์ (โทร.7939)

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 5596 7940, หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0 5596 7930 โทรสาร 0 5596 7927
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Copyright 2014

.