โลโก้ หน่วยกายภาพบำบัด แบนเนอร์ หน่วยกายภาพบำบัด
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
Youtube
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เกี่ยวกับเรา

           ในปี พ.ศ. 2548 สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด ในขณะนั้นสังกัดศูนย์โรคหัวใจ ในช่วงแรกเปิดให้บริการกายภาพบำบัดเฉพาะผู้ป่วยใน ณ หอผู้ป่วยวิกฤตและหอผู้ป่วยศัลยกรรม ซึ่งต่อมาสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2548 ให้ใช้ชื่อ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548

            ต่อมาในช่วง ปี พ.ศ.2549 – 2550 ได้ย้ายมาสังกัดอยู่ที่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู จึงได้เปิดรับนักกายภาพบำบัดเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับและขยายการให้บริการที่แก่ผู้ป่วยนอก ต่อมามีมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรให้การจัดตั้ง ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขึ้นมา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 หน่วยกายภาพบำบัดจึงย้ายมาสังกัดอยู่กับภาควิชาฯ ซึ่งในขณะนั้นมีการให้บริการกายภาพบำบัดทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยในชุมชน จนถึงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

            ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ย้ายมาสังกัดอยู่ที่ งานเลขานุการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยยังคงให้บริการกายภาพบำบัดทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยในชุมชน ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีคำสั่งให้ย้ายมาสังกัดอยู่ที่ งานสนับสนุนการพยาบาล จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ย้ายมาสังกัดอยู่ที่ ฝ่ายการพยาบาล ก่อนที่จะมีคำสั่งให้อยู่ภายใต้การบริหารของ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)