โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดต่อสอบถาม

  

 

 

                ติดต่อได้ที่เบอร์

                        ✎  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 055-965034
                        ✎  รองหัวหน้าฝ่ายด้านบริหาร 055-965032
                        ✎  รองหัวหน้าฝ่ายด้านบริการ 055-965029
                        ✎  รองหัวหน้าฝ่ายด้านพัฒนาคุณภาพ 055-965030
                        ✎  รองหัวหน้าฝ่ายด้านวิชาการ 055-965030
                        ✎  รองหัวหน้าฝ่ายด้านผ่าตัด 055-965161, 055-965030
                        ✎  หน่วยธุรการ 055-965044
                        ✎  FAX 055-965005

 

 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)