โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
» แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกชมรมพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560

» แบบฟอร์มย้ายหน่วยงาน ภายในฝ่ายการพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563

» แบบฟอร์มขอรับทุนคณะ 56 - (ศึกษาต่อ)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ อังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559

» ใบสมัครสมาชิกจิตอาสาสมเด็จพระนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560

» แบบประเมินพฤติกรรมของพยาบาล ในการให้บริการพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560

» แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลดหมวด เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาสมรรถนะพยาบาล2560 (จำนวน 14 ข่าว)
 
» Level1-5(22พ.ค.-2มิ.ย.60)_Pitfall of Nursing Documentation
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

» Level 5(26พ.ค.และ2 มิ.ย.60)_ECG พยาบาล Level 5
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

» Level1-5(22พ.ค.-2มิ.ย.60)_การทำลายเชื้อการทำให้ปราศจากเชื้อ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

» Level 3-4(24-25และ31พ.ค.-1มิ.ย.60)_สิทธิการรักษา
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

» Level 3-4(24-25และ31พ.ค.-1มิ.ย.60)_นิเทศทางการพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

» Level 3-4(24-25และ31พ.ค.-1มิ.ย.60)_บันทึกทางการพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

» Level1-5(22พ.ค.-2มิ.ย.60)_Patient Safety
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

» Level 1-2(22-23และ29-30พ.ค.60)_Blood Transfusion
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

» Level 1-2(22-23และ29-30พ.ค.60)_การบันทึกเวชระเบียน
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

» Level 1-2(22-23และ29-30พ.ค.60)_การบันทึกทางการพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

» Level 1-2(22-23และ29-30พ.ค.60)_Peripheral Venous Cannulation
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

» Level 1-5(22พ.ค.-2มิ.ย.60)_HAD&MAR
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

» Level 1-5(22พ.ค.-2มิ.ย.60)_Service Mind
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

» Level 1-2และ3-4(22-25และ29-31พ.ค.&1มิ.ย.60)_การคำนวณยา
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

 
เอกสารดาวน์โหลดหมวด ระเบียบ (จำนวน 4 ข่าว)
 
» ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สิทธิลดหย่อนส่วนเกินค่าห้องพักและค่าอาหาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรสวร คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562

» ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) เพื่อปรับคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติโดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562

» ประกาศฝ่ายการพยาบาล ฉบับที่ 2 แนวทางการบริหารอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

» ประกาศฝ่ายการพยาบาล ฉบับที่ 1 เรื่อง กฏเกณฑ์การย้ายหน่วยงานในฝ่ายการพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

 
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)