โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ (ดู 9819 ครั้ง)
 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแพทย์ที่ใช้นวัตกรรม สร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ

 

Vision

Innovative Medical School to Provide the Leader in Health System

 

พันธกิจ

      ผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล รวมถึงการบริการวิชาการเพื่อสังคม และทำนุศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

 

Mission

      To provide medical graduates and health care providers with knowledge, competency, moral and ethics. To generate practical research and innovation. To provide international standard of medical services according to academic services for the society and support a graceful culture.

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : เสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564
โดย : นายพรอนันต์ รบช้าง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)