โลโก้ งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางใช้งานระบบทางไกล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


โลโก้หน่วยงาน


 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ (ดู 8865 ครั้ง)
 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแพทย์ที่ใช้นวัตกรรมสร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ

 

Vision

Innovative Medical School to Provide

the Leader in Health System

 

 

 

 พันธกิจ

      ผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ

มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล

รวมถึงการบริการวิชาการเพื่อสังคม และทำนุศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

Mission

To provide medical graduates and health care providers with knowledge, competency, moral and ethics. To generate practical research and innovation. To provide international standard of medical services according to academic services for the society and support a graceful culture. 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2020 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)