คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 296 ครั้ง)
 

          วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online (WebEx) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม (ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ใหม่ (รุ่นที่ 26) พร้อมทั้งกล่าวถึงประวัติความเป็นมาในการก่อตั้ง พร้อมวิสัยทัศน์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต บรรยายเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และผลลัพธ์ทางการศึกษา (CHILL-MD)

          จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,  การบรรยายเรื่อง ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (ศูนย์ MSC) โดย อาจารย์แพทย์หญิงตติมา กล่อมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต,  การบรรยายเรื่อง ระบบสนับสนุนนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต,  การบรรยายเรื่อง กิจกรรมสำหรับนิสิตแพทย์ และ 7 Stars Doctor โดยอาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์

          ในช่วงท้ายเป็นการบรรยายเรื่อง แนะนำการใช้ Google Classroom โดย คุณมณฑิชา สุขเกษม รักษาการหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาก่อนปริญญาชั้นปรีคลินิก และแนะนำเกี่ยวกับชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร โดย คุณจอมชัย คงมณีกาญจน์ ประธานชมรมผู้ปกครองฯ รุ่นที่ 23  ซึ่งก่อนจบการ Online นั้น ท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้แง่คิดกับนิสิตแพทย์ใหม่ ที่กำลังจะเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ ให้มีเป้าหมายในชีวิต มีความตั้งใจ มีวินัยในการเรียน รวมถึงการมีเพื่อนและเครือข่ายที่ดี  กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Telemedicine ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 19 มิ.ย. 2563 เวลา 21.16 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)