คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กร(OD) รุ่น1-3 (ดู 380 ครั้ง)
 

       เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กร(OD)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562  จำนวน 3 รุ่น  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ9  ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

      การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา ทักษะ Non-Technical  ซึ่งเป็นทักษะที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งในส่วนของบุคคลและการทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะสหสาขาวิชาชีพ ที่ทำงานประสานกันในองค์กร ปัจจุบันนวัตกรรมทางการแพทย์ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง การนำเทคนิคการใช้งานของเครื่อง AED มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ได้ทดลองปฏิบัตินั้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้เมื่อจำเป็น และช่วยเหลือผู้อื่นได้ทันท่วงที  อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ การมีสติ เพื่อเป็นการพัฒนาจิต ผ่อนคลาย ลดภาวะตึงเครียดในการทำงาน ก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทัศนคติที่ดีมีแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน อย่างมีความสุข มีการพัฒนาทักษะในอนาคต โดยให้รับรู้และก้าวทันต่อเทคโนโลยี มีความเป็นผู้นำ ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 27 ธ.ค. 2562 เวลา 19.02 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)