เอกสารดาวน์โหลด
Med Doc
ชื่อเอกสาร : หน่วยงาน :

เอกสารดาวน์โหลด ทางคลินิก
งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ : แบบบันทึกความดันโลหิต (ติดตาม)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ อังคาร ที่ 12 มกราคม 2564

งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ : ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2563
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563

งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ : เอกสารสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ ศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563

งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ : เอกสารสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (หมายเลข 4 )
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ ศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563

งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ : เอกสารสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (หมายเลข 3 - โภชนาการ)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563

งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ : เอกสารสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (หมายเลข 2 - ผู้สัมผัสสารเคมี)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563

งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ : เอกสารสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (หมายเลข 1 - ทั่วไป)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563

ฝ่ายการพยาบาล : แบบฟอร์มย้ายหน่วยงาน ภายในฝ่ายการพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563

งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ : แบบแสดงความต้องการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (ปี 2563)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ ศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563

งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ : แบบคัดกรองการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีและโรคสุกใส(นิสิต)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ : แบบคัดกรองการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีและโรคสุกใส(บุคลากร)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสิทธิชัย ใสนวล เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี : โปรแกรมสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานธนาคาร
เพิ่มข้อมูลโดย : - เมื่อ อังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562

คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี : โปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป(เบิกไม่ได้)
เพิ่มข้อมูลโดย : - เมื่อ อังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562

งานบริหารค่ารักษาพยาบาล : แบบฟอร์ม กรณีนำเข้าอวัยวะเทียม
เพิ่มข้อมูลโดย : นายอิทธิภัทธ์ สุขเกษม เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 18 กรกฏาคม 2562

งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ : รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายศราวุธ วีระศักดิ์ เมื่อ พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562

งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ : หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
เพิ่มข้อมูลโดย : นายศราวุธ วีระศักดิ์ เมื่อ พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562

งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ : QR code รายงาน 506
เพิ่มข้อมูลโดย : นายศราวุธ วีระศักดิ์ เมื่อ พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562

ฝ่ายการพยาบาล : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สิทธิลดหย่อนส่วนเกินค่าห้องพักและค่าอาหาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรสวร คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562

ฝ่ายการพยาบาล : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) เพื่อปรับคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติโดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562

ฝ่ายการพยาบาล : ประกาศฝ่ายการพยาบาล ฉบับที่ 2 แนวทางการบริหารอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

ฝ่ายการพยาบาล : ประกาศฝ่ายการพยาบาล ฉบับที่ 1 เรื่อง กฏเกณฑ์การย้ายหน่วยงานในฝ่ายการพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี : โปรแกรมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร (สิทธิ์ประกันสังคม รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านั้น)
เพิ่มข้อมูลโดย : - เมื่อ อังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562

คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี : โปรแกรมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : - เมื่อ อังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562

คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี : ใบแสดงรายการผลประโยชน์
เพิ่มข้อมูลโดย : - เมื่อ อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561

คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี : การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
เพิ่มข้อมูลโดย : - เมื่อ อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561

คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี : โปรแกรมสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
เพิ่มข้อมูลโดย : - เมื่อ อังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562

งานการพยาบาลพิเศษ : แบบฟอร์มขอคืนอุปกรณ์
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2561

งานการพยาบาลพิเศษ : แบบฟอร์มขอเบิกอุปกรณ์เพิ่มแทนอุปกรณ์ชำรด
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2561

งานการพยาบาลพิเศษ : แบบฟอร์มเบิกอุปกรณ์ใหม่
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2561

หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย : คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย-หน้าปกคู่มือสิ่งส่งตรวจ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560

หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย : คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย-เนื้อหาคู่มือสิ่งส่งตรวจ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560

งานการพยาบาลอายุรกรรม : การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร Platinum 5FU
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

งานการพยาบาลอายุรกรรม : การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร FOLFOX6
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

งานการพยาบาลอายุรกรรม : การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร FOLFOX4/AVASTIN
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

งานการพยาบาลอายุรกรรม : การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร FOLFOX4
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

งานการพยาบาลอายุรกรรม : การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร FOLFIRI/AVSTIN
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

งานการพยาบาลอายุรกรรม : การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร FOLFIR
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

งานการพยาบาลอายุรกรรม : การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร FLO
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

งานการพยาบาลอายุรกรรม : การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร Dergramont
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

งานการพยาบาลอายุรกรรม : การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร Cisplatin
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

งานการพยาบาลอายุรกรรม : การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร CE
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

งานการพยาบาลอายุรกรรม : การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร Carboplatin
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

งานการพยาบาลอายุรกรรม : การปฏิบัติตนสำหรับผู้ปวยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร BEP
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

งานการพยาบาลอายุรกรรม : การปฎิบัติตัวของผู้ป่วยทีได้รับยาเคมีบำบัด สูตร AI
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

ฝ่ายการพยาบาล : Level1-5(22พ.ค.-2มิ.ย.60)_Pitfall of Nursing Documentation
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

ฝ่ายการพยาบาล : Level 5(26พ.ค.และ2 มิ.ย.60)_ECG พยาบาล Level 5
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

ฝ่ายการพยาบาล : Level1-5(22พ.ค.-2มิ.ย.60)_การทำลายเชื้อการทำให้ปราศจากเชื้อ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

ฝ่ายการพยาบาล : Level 3-4(24-25และ31พ.ค.-1มิ.ย.60)_สิทธิการรักษา
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

ฝ่ายการพยาบาล : Level 3-4(24-25และ31พ.ค.-1มิ.ย.60)_นิเทศทางการพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

ฝ่ายการพยาบาล : Level 3-4(24-25และ31พ.ค.-1มิ.ย.60)_บันทึกทางการพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

ฝ่ายการพยาบาล : Level1-5(22พ.ค.-2มิ.ย.60)_Patient Safety
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ฝ่ายการพยาบาล : Level 1-2(22-23และ29-30พ.ค.60)_Blood Transfusion
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ฝ่ายการพยาบาล : Level 1-2(22-23และ29-30พ.ค.60)_การบันทึกเวชระเบียน
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ฝ่ายการพยาบาล : Level 1-2(22-23และ29-30พ.ค.60)_การบันทึกทางการพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ฝ่ายการพยาบาล : Level 1-2(22-23และ29-30พ.ค.60)_Peripheral Venous Cannulation
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ฝ่ายการพยาบาล : Level 1-5(22พ.ค.-2มิ.ย.60)_HAD&MAR
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ฝ่ายการพยาบาล : Level 1-5(22พ.ค.-2มิ.ย.60)_Service Mind
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ฝ่ายการพยาบาล : Level 1-2และ3-4(22-25และ29-31พ.ค.&1มิ.ย.60)_การคำนวณยา
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอชิรญาน์ ศรีพัฒนาวัฒน์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

งานการพยาบาลพิเศษ : ใบรายการเบิก-สงอุปกรณ์ทางการแพทย์(จ่ายกลาง)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ อังคาร ที่ 4 เมษายน 2560

งานการพยาบาลพิเศษ : ใบรายการเบิกผ้า (ซักฟอก)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ อังคาร ที่ 4 เมษายน 2560

งานการพยาบาลพิเศษ : แบบฟอร์มขอส่งผ้าคืน(ซักฟอก)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ อังคาร ที่ 4 เมษายน 2560

งานการพยาบาลพิเศษ : แบบฟอร์มขอเบิกผ้าเพิ่ม(ซักฟอก)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ อังคาร ที่ 4 เมษายน 2560

ฝ่ายการพยาบาล : แบบฟอร์มขอรับทุนคณะ 56 - (ศึกษาต่อ)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ อังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559

งานการพยาบาลอายุรกรรม : แบบบันทึกการให้คำปรึกษา VCT
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559

งานการพยาบาลอายุรกรรม : ใบขอเปลx-ray
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร เมื่อ ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559

งานบริหารค่ารักษาพยาบาล : แบบฟอร์มการขอข้อมูลงานบริหารค่ารักษาพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นายอิทธิภัทธ์ สุขเกษม เมื่อ ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559

ฝ่ายการพยาบาล : แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ จันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559

ฝ่ายการพยาบาล : ใบสมัครสมาชิกจิตอาสาสมเด็จพระนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560

ศูนย์มะเร็ง : แบบฟอร์ม Thai cancer base ใหม่
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ ศุกร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2559

ศูนย์มะเร็ง : Tumor conferrence ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ ศุกร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2559

ศูนย์มะเร็ง : ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พุธ ที่ 13 กรกฏาคม 2559

หน่วยเวชระเบียน : แบบฟอร์มขอประวัติการรักษา
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณสพล พ่วงกระทุ่ม เมื่อ จันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2559

หน่วยเวชระเบียน : ใบมอบฉันทะ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณสพล พ่วงกระทุ่ม เมื่อ ศุกร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2559

ศูนย์มะเร็ง : ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนธันวาคม 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ศูนย์มะเร็ง : ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนพฤศจิกายน 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ศูนย์มะเร็ง : staging
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก : แนวทางการเข้ารับการรักษาในศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุวรรธณา แย้มโตนด เมื่อ ศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558

ศูนย์มะเร็ง : แบบฟอร์ม Thai cancer base
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2558

ศูนย์มะเร็ง : คู่มือใช้งานโปรแกรม thai cancer base
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2558

ศูนย์มะเร็ง : คู่มือกรอกแบบฟอร์มThaiCancerBase
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2558

ศูนย์มะเร็ง : คู่มือRemoteThaiCancerBase
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2558

ศูนย์มะเร็ง : คู่มือMedVPN
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2558

ศูนย์มะเร็ง : Tumor conferrence ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ศูนย์มะเร็ง : ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนตุลาคม 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ศูนย์มะเร็ง : ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนกันยายน 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ศูนย์มะเร็ง : ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนสิงหาคม 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ศูนย์มะเร็ง : ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนกรกฎาคม 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558

หน่วยเวชระเบียน : ใบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ (ENG)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณสพล พ่วงกระทุ่ม เมื่อ พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558

หน่วยเวชระเบียน : ใบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ (ไทย)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณสพล พ่วงกระทุ่ม เมื่อ พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558

หน่วยเวชระเบียน : แบบฟอร์มขอยืมเวชระเบียนผู้ป่วยนอก(ศึกษาภายในหน่วยเวชระเบียน)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณสพล พ่วงกระทุ่ม เมื่อ พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558

หน่วยเวชระเบียน : แบบฟอร์มขอยืมคืนแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณสพล พ่วงกระทุ่ม เมื่อ พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา : คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2558

หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย : คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย-คำนำ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา : แบบฟอร์มส่งตรวจธาลัสซีเมีย (เอกสารหมายเลข 3)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2558

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา : แบบฟอร์มส่งตรวจธาลัสซีเมีย (เอกสารหมายเลข 2)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2558

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา : แบบฟอร์มส่งตรวจธาลัสซีเมีย (เอกสารหมายเลข 1)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2558

หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย : แบบฟอร์มส่งตรวจธาลัสซีเมีย (เอกสารหมายเลข 3)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560

หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย : แบบฟอร์มส่งตรวจธาลัสซีเมีย (เอกสารหมายเลข 2)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2558

หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย : แบบฟอร์มส่งตรวจธาลัสซีเมีย (เอกสารหมายเลข 1)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัจจพงษ์ แต้ดุลยกุล เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก : ประกาศค่าบริการของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุวรรธณา แย้มโตนด เมื่อ อังคาร ที่ 22 กันยายน 2558

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก : WHO laboratory manual for the Examination and processing of human semen
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุวรรธณา แย้มโตนด เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558

ฝ่ายการพยาบาล : แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกชมรมพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560

ศูนย์มะเร็ง : ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนมิถุนายน 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ อาทิตย์ ที่ 5 กรกฏาคม 2558

ศูนย์มะเร็ง : ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนพฤษภาคม 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ อาทิตย์ ที่ 5 กรกฏาคม 2558

ศูนย์มะเร็ง : ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนเมษายน 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ อาทิตย์ ที่ 5 กรกฏาคม 2558

ศูนย์มะเร็ง : ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในคลินิกเดือนมีนาคม 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ อาทิตย์ ที่ 5 กรกฏาคม 2558

ศูนย์มะเร็ง : ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ในคลินิก เดือนมี.ค.-ธ.ค. 2557
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวกรรณิกา มีรุณ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กรกฏาคม 2558

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก : พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุวรรธณา แย้มโตนด เมื่อ พุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558

ฝ่ายการพยาบาล : แบบประเมินพฤติกรรมของพยาบาล ในการให้บริการพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอัญชลี กำทรัพย์ เมื่อ เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560

ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก : อบรมการอัพข้อมูลลงเว็บไซต์
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพีรวัฒน์ แก้วกาหลง เมื่อ ศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558

หน่วยเวชระเบียน : แบบฟอร์มขอยืมคืนแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณสพล พ่วงกระทุ่ม เมื่อ พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558

เอกสารดาวน์โหลด สายสนับสนุน
งานนิติการ : MRI
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

งานนิติการ : ประกาศมน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

งานแพทยศาสตรศึกษา : รายชื่ออาจารย์แพทย์ที่เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ด้านแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2564 (วันที่ 17 พ.ย. 63)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

งานแพทยศาสตรศึกษา : รายชื่ออาจารย์แพทย์ที่เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ด้านแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2564 (วันที่ 16 พ.ย. 63)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

งานแพทยศาสตรศึกษา : รายชื่ออาจารย์แพทย์ที่เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ด้านแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2564 (วันที่ 13 พ.ย. 63)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

งานแพทยศาสตรศึกษา : รายชื่ออาจารย์แพทย์ที่เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ด้านแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2564 (วันที่ 12 พ.ย. 63)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

งานแพทยศาสตรศึกษา : รายชื่ออาจารย์แพทย์ที่เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ด้านแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2564 (วันที่ 11 พ.ย. 63)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

งานแพทยศาสตรศึกษา : รายชื่ออาจารย์แพทย์ที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564

งานแพทยศาสตรศึกษา : รายชื่ออาจารย์แพทย์ที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 24 ตุลาคม 2562)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : ใบสมัครขอเข้าพักหอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับ เมื่อวัสดุครุภัณฑ์ในหอพักนิสิตแพทย์ชำรุดเสียหาย
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนิสิต คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การพักอาศัยในหอพักนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : ระเบียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การพักอาศัยในหอพักนิสิตแพทย์ พศ. 2556
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : ใบคำร้องทั่วไป
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : แบบฟอร์มขอรับทุนคณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : แบบตอบกลับการเสนอรายชื่ออาจารย์แพทย์เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : แบบกรอกประวัติและผลงาน อาจารย์และนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : เอกสารและผลงานประกอบการพิจารณาคัดเลือกนิสิตแพทย์
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อรับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือการ Map drive M
เพิ่มข้อมูลโดย : นางวรรณรัก มามี เมื่อ จันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือการ Forward e‐mail
เพิ่มข้อมูลโดย : นางวรรณรัก มามี เมื่อ พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

งานวิเทศสัมพันธ์ : แบบประเมินการให้บริการงานวิเทศสัมพันธ์ (Service Evaluation Form)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รพีพรรณ ฉัตรสุวรรณวารี เมื่อ พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563

งานวิเทศสัมพันธ์ : สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รพีพรรณ ฉัตรสุวรรณวารี เมื่อ พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563

งานวิเทศสัมพันธ์ : แบบฟอร์มขอใช้บริการงานวิเทศสัมพันธ์ (Service Request Form)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รพีพรรณ ฉัตรสุวรรณวารี เมื่อ พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563

หน่วยกายภาพบำบัด : คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฎิบัติของผู้ป่วย
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563

หน่วยกายภาพบำบัด : Service profile
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ อังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563

งานแพทยศาสตรศึกษา : แบบฟอร์มออกข้อสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ประจำปีการศึกษา 2563
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563

งานแพทยศาสตรศึกษา : แบบฟอร์มออกข้อสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part II) ประจำปีการศึกษา 2563
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563

งานแพทยศาสตรศึกษา : แบบฟอร์มออกข้อสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Objective Structured Clinical Examination (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2563
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563

หน่วยกายภาพบำบัด : NUH-PT06 ผู้ป่วยในชุมชน
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563

หน่วยกายภาพบำบัด : NUH-PT05 ระบบโรคเรื้อรังและโรคอื่น ๆ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563

หน่วยกายภาพบำบัด : NUH-PT04 ระบบหลอดเลือดหัวใจและทรวงอก
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563

หน่วยกายภาพบำบัด : NUH-PT03 ระบบทางเดินหายใจ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563

หน่วยกายภาพบำบัด : NUH-PT02 ระบบประสาทและไขสันหลัง
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563

หน่วยกายภาพบำบัด : NUH-PT01 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธรรมรัฐ เดชมาก เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน : แบบบฟอร์มขอยกเลิกการจองห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน : แบบฟอร์มการขอออกจากการพักอาศัยในหอพัก
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก เมื่อ ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน : แบบฟอร์มการขอเข้าพักอาศัยในหอพัก
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก เมื่อ ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน : แบบฟอร์มขอลาออกจากหอพักเอกชน
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก เมื่อ ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน : แบบฟอร์มการเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชน (MOU)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก เมื่อ ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน : แบบฟอร์มการเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชน
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก เมื่อ ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน : แบบฟอร์มขอพื้นที่จอดรถยนต์
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก เมื่อ ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน : แบบคำขอบัตรจอดรถยนต์ (ชั่วคราว)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก เมื่อ ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน : แบบคำขอบัตรจอดรถยนต์ (กรณีขอบัตรทดแทนบัตรเก่าที่สูญหาย)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก เมื่อ ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน : แบบคำขอเปลี่ยนบัตรจอดรถยนต์
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก เมื่อ ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน : แบบคำขอบัตรจอดรถยนต์
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก เมื่อ ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ จันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563

งานแพทยศาสตรศึกษา : ข้อมูลบุคลากรแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา รอบ 1 ปีงบ 2563
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วยยานพาหนะ : ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางฯ (แบบ 3).pdf
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.สุธัญญา พรมดำ เมื่อ อังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

งานนิติการ : เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 10
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน การสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562

สำนักงานเลขานุการ : สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตร์ ระยะเวลา 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่เจ้าหนาที่คณะแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติราชการในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพิ่อชาวชนบท
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอใช้รถ คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ 27 มิย 62
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562

งานแพทยศาสตรศึกษา : ข้อมูลนักวิชาการศึกษาที่เข้าร่วมอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา รอบ 2 ปีงบ 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562

งานแพทยศาสตรศึกษา : (เพิ่มเติม) ข้อมูลอาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 กรกฏาคม 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562

งานแพทยศาสตรศึกษา : แบบฟอร์มสมัครเป็นผู้ป่วยมาตรฐาน สำหรับการเรียนการสอนหรือการสอบของนิสิตแพทย์
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวจันจิรา รอดท่าหอย เมื่อ อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562

งานแพทยศาสตรศึกษา : ข้อมูลอาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 22 กรกฏาคม 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ อังคาร ที่ 23 กรกฏาคม 2562

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณ์การติดตามประเมิน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน : แบบฟอร์มจองห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก เมื่อ พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : แบบฟอร์ม สรุปโครงการ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : ขั้นตอน รายละเอียดของการสรุปโครงการ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : แบบฟอร์ม หนังสือขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ (ของคณะฯ)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : แบบฟอร์ม หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ (ของคณะฯ)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : แบบฟอร์ม หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนาม
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : แบบฟอร์ม หนังสือขออนุมัติโครงการ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : แบบฟอร์ม ขอเสนอโครงการ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร และแพทย์ใช้ทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562

งานพัสดุ : อัตราการใช้กระดาษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562

งานพัสดุ : อัตราการใช้กระดาษ ประจำเดือน มกราคม 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562

งานนิติการ : 5.ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับเลือกเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาเวชกรรม สาขา กุมารเวชศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

งานนิติการ : 4.ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฎิบัติห้องผ่าตัดและห้องคลอด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

งานนิติการ : 3.ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรของแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน แพทยปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

งานนิติการ : 3.ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรของแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน แพทยปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

งานนิติการ : 2.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (1)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

งานนิติการ : 1.ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณ์ วิธีการ และแนวทางการรับคัดเลือกอาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศสาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานในชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (ฉบับย่อ)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มีนาคม 2562

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราเบิกจ่ายค่าตรวจภูมิคุ้มกันและการรับวัคซีนสำหรับอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มีนาคม 2562

งานแพทยศาสตรศึกษา : เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2_อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

งานแพทยศาสตรศึกษา : เพิ่มเติมข้อมูล_อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

งานพัสดุ : อัตราการใช้กระดาษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562

งานพัสดุ : อัตราการใช้กระดาษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562

งานพัสดุ : อัตราการใช้กระดาษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562

งานนิติการ : อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 9 มกราคม 2562

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่14-2561 วันที่ 13 มี.ค.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่13-2561 วันที่ 12 มี.ค.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่12-2561 วันที่ 6 มี.ค.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่11-2561 วันที่ 27 ก.พ.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่10-2561 วันที่ 20 ก.พ.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่9-2561 วันที่ 19 ก.พ.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่8-2561 วันที่ 16 ก.พ.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่7-2561 วันที่ 13 ก.พ.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่6-2561 วันที่ 5 ก.พ.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่5-2561 วันที่ 17 ม.ค.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่4-2561 วันที่ 15 ม.ค.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่3-2561 วันที่ 10 ม.ค.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่2-2561 วันที่ 8 ม.ค.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่1-2561 วันที่ 3 ม.ค.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่15-2560 วันที่ 20 ธ.ค.60
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่14-2560 วันที่ 18 ธ.ค.60
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่13-2560 วันที่ 4 ธ.ค.60
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่11-2560 วันที่ 27 พ.ย.60
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่10-2560 วันที่ 22 พ.ย.60
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่9-2560 วันที่ 15 พ.ย.60
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่8-2560 วันที่ 13 พ.ย.60
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ พุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่7-2560 วันที่ 8 พ.ย.60
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561

งานประกันคุณภาพ : รายงานประชุม AHA ครั้งที่6-2560 วันที่ 6 พ.ย.60
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ พุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ รางวัลตีพิมพ์ และรางวัลสมทบบทความในวารสารวิชาระดับนานาชาติและระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติราชการในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพิ่มชาวชนบท (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรับเงินเพิ่ม (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 12
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา สังกัดคณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561

งานพัสดุ : อัตราการใช้กระดาษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

งานพัสดุ : อัตราการใช้กระดาษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

งานประกันคุณภาพ : Customer and maket-อ.ณัฐพัชร์ วันที่ 6 พ.ย.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ พุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561

งานประกันคุณภาพ : Customer satisfaction survey-อ.ณัฐพัชร์ วันที่ 5 พ.ย.61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ พุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561

งานแพทยศาสตรศึกษา : สารบัญหุ่นสาธิต [อัปเดตปี 2561]
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้ ฉ.4
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้ ฉ.3
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้ ฉ.2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศสภามหาวิทยาลัย ปรับโครงสร้างภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทย์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรมมเนียมหนังสือรับรองของคณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561

งานการเงิน : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคาร สำหรับการรับเงินยืมทดรองจ่าย และเงินที่บุคลากรสำรองจ่าย ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 26 กันยายน 2561

งานการเงิน : ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 26 กันยายน 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. 2561 คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติราชการในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : แบบฟอร์มใบส่งซ่อม
เพิ่มข้อมูลโดย : นางวรรณรัก มามี เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : แบบฟอร์มการขอข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางวรรณรัก มามี เมื่อ อังคาร ที่ 8 กันยายน 2563

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าตรวจบริการทางเวชศาตรร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561

งานบริหารเภสัชกรรม : DUE_NDL_form
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ ศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561

งานการเงิน : ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ พ.ศ.2561
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561

งานการเงิน : แนวปฏิบัติสำหรับการยืมเงิน และการคืนเงินยืมทดรองจ่าย กองคลังมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ ศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561

สำนักงานเลขานุการ : MOU_Summary_Template
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561

สำนักงานเลขานุการ : MOU Plan Template_Thai
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๑
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561

งานนิติการ : ปรพกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับเงินอึดหนุนการวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561

งานแพทยศาสตรศึกษา : เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๕
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สิทธิลดหย่อน ส่วนเกินค่าห้องพักและค่าอาหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าห้องพักโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการซักผ้าของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๑
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องแนวการรับอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดลองจ่าย คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การพักอาศัยในหอพักของนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคคลกรคณะแพทยศาสตร์ที่ปฏิบัติราชการในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การวัดผล การประเมินผล และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษา
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : ระบบงานผู้ป่วยนอก
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติราชการในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ การให้รางวัลบุคลากรดีเด่น
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องคุณสมบัติ หลักเหณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) เพื่อปรับคุณวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติโดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนด หลักเณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าบำรุงหอพัก คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อในการรักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญญาไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณบัณฑิตจากต่างประเทศ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่องานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก ภาคเอกชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการห้องออกกำลังกาย(Fitness) และห้องอบซาวน่า(Sauna) คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้เชียวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการและตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเพิ่ม) ฉบับที่ 4
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 5
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกหนดอัตราค่าบริการการฟอกเลือกประสิทธิภาพสูง (Hemodiafiltration) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักชั่วคราวในหอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงแหล่งฝึกปฏิบัติงานและค่าที่พักสำหรับนิสิตแพทย์ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศชั่วคราว กรณจ้างเหมาบริษัททัวร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการทดสอบความปลอดภัยในระดับที่ไม่ได้รับทำในมนุษย์ (Non clincal terting center) ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(แก้ไขเพิ่มเติม )ฉบับที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์(แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่7
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ อาทิตย์ ที่ 22 กรกฏาคม 2561

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561

งานนิติการ : ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนเงินพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

งานนิติการ : ประกาศ มน.เรื่อง การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

งานนิติการ : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายกองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าบำรุงห้องพัก ชั้น 9 อาคารสิรินธร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางการใช้งานระบบปรับอากาศและการลดความชื้นภายในอาคาร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอใช้รถประจำคณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : Regional Forum 2561-ผศ.นพ.กำธร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : Regional Forum 2561-นพ.ทรนง
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : Regional Forum 2561-นพ.กิตตินันท์ 3
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : Regional Forum 2561-นพ.กิตตินันท์ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : Regional Forum 2561-นพ.กิตตินันท์ 1
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : Regional Forum 2561-ดร.อาภากร 2
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : Regional Forum 2561-ดร.อาภากร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : Regional Forum 2561-ดร.ยุวดี
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : Regional Forum 2561-ดร.นพ.สรรธวัช 4
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : Regional Forum 2561-ดร.นพ.สรรธวัช 3
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : Regional Forum 2561-ดร.นพ.สรรธวัช 2
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : Regional Forum 2561-ดร.นพ.สรรธวัช 1
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางแจ้งข้อร้องเรียน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายศพออกจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

งานนิติการ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.นันทิชา บ้านกล้วย เมื่อ พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน เมษายน 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน มีนาคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน มกราคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้งานกระดาษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561

งานพัสดุ : อัตราการใช้กระดาษคณะแพทยศาสตร์ประจำเดือน ตุลาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : HA501 171124 E SIMPLE & Various Quality Tools
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ พุธ ที่ 14 มีนาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : HAI RQM x Standard Part III with 2P Experience.pptx
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ พุธ ที่ 14 มีนาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : HAI RQM x Standard Part I at Unit Level
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ พุธ ที่ 14 มีนาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : New HA Standard-Risk Management
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ พุธ ที่ 14 มีนาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : New HA Standard-Performance Measurement
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ พุธ ที่ 14 มีนาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : HAI RQM From Recommendation to Action V2.2
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ พุธ ที่ 14 มีนาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : HAI RQM A Hospital Profile
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ พุธ ที่ 14 มีนาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : การทบทวนทางคลินิก-RKM 2
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ พุธ ที่ 14 มีนาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : 2P safety-RKM 2
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ พุธ ที่ 14 มีนาคม 2561

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ : การบริหารความเสี่ยง-RKM 2
เพิ่มข้อมูลโดย : นางทิวานันท์ บุญเรือง เมื่อ พุธ ที่ 14 มีนาคม 2561

งานบริหารเภสัชกรรม : แบบฟอร์มเสนอยาเข้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางจามรี จันทรสุข เมื่อ พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

งานประกันคุณภาพ : หมวดความเสี่ยงการทำ risk register
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

งานประกันคุณภาพ : แบบฟอร์ม Risk register-ประชุม 15 ก.พ. 61
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 เอกสารเพิ่มเติม1
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

งานการเงิน : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย คณะแพทยศาสตร์ (26 ธค.60)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561

งานการเงิน : ขอแจ้งกำหนดเวลารับชำระเงิน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560

งานประกันคุณภาพ : แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับผลงาน 2561-สายสนับสนุน(22-11-60)-QC-003
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560

งานประกันคุณภาพ : แบบประเมินแผนกผู้ป่วยใน ปรับปี 61 (22-11-60)-QC-002
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560

งานประกันคุณภาพ : แบบประเมินแผนกผู้ป่วยนอก ปรับปรุง 61(22-11-60)-QC-001
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ จันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือน กันยายน 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือน สิงหาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : แจ้งเวียนข้อบังคับประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับการทำความผิดในส่วนต่างๆ ของนิสิต
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560

งานการเงิน : ขอความอนุเคราะห์เลขที่บัญชีธนาคาร สำหรับการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 27 กันยายน 2560

งานประกันคุณภาพ : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ จันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560

งานประกันคุณภาพ : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ จันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560

งานประกันคุณภาพ : คู่มือประกันคุณภาพภายใน คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : วิดีโออบรมให้ความรู้ RISK MANAGEMENT โปรแกรมบริหารจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยง การศึกษา
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา : แบบฟอร์มใช้บริการห้อง Telemedicine
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560

งานการศึกษาหลังปริญญา : เกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

งานการศึกษาหลังปริญญา : ใบลากิจ/ลาป่วย สำหรับแพทย์ฝึกหัด
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : วิดีโอให้ความรู้ RISK MANAGEMENT โปรแกรมบริหารจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยง โรงพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560

งานการศึกษาหลังปริญญา : ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ.2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ พุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1ก.พ. 2560 - 31 ก.ค. 2560 (เพิ่มเติม)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1ก.พ. 2560 - 31 ก.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือน กรกฎาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560

งานเครื่องมือแพทย์ : ใบส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์
เพิ่มข้อมูลโดย : นายนคร เขียวใจดี เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

งานพัสดุ : อัตราการใช้กระดาษประจำเดือน มิถุนายน 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 18 กรกฏาคม 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : ลายน้ำคณะ_สำหรับ_powerpoint
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ ศุกร์ ที่ 14 กรกฏาคม 2560

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร : ใบขอความอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอภิญญา จีนน้ำใส เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2560

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : คู่มือสำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ พุธ ที่ 5 กรกฏาคม 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : ภาพตัวอย่างเมื่อใส่ลายน้ำ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พุธ ที่ 5 กรกฏาคม 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : ลายน้ำคณะ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พุธ ที่ 5 กรกฏาคม 2560

งานการเงิน : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ อังคาร ที่ 4 กรกฏาคม 2560

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : รายละเอียดการเตรียมตัว โครงการเพิ่มพูนทักษะการเรียนแพทย์ปี 1 ประจำปี 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ อังคาร ที่ 4 กรกฏาคม 2560

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : กำหนดการ โครงการเพิ่มพูนทักษะการเรียนแพทย์ปี 1 ประจำปี 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ อังคาร ที่ 4 กรกฏาคม 2560

งานการศึกษาหลังปริญญา : รายชื่อแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : รายงานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2560 13 มิ.ย. 60
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : รายงานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2560 4 เม.ย. 60
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือน พฤษภาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560

งานการเงิน : คู่มือ การบริหารเงินยืมทดรองจ่าย
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560

งานการเงิน : ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริการจากบริษัทเอกชน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

งานการเงิน : กำหนดอัตราค่าบำรุงแหล่งฝึกปฏิบัติงานและค่าที่พักสำหรับนิสิตแพทย์ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลภายนอกมหาวิทยาลัย
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

งานการเงิน : แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริษัททัวร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

งานการเงิน : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือน เมษายน 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ อังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560

งานการศึกษาหลังปริญญา : ตาราปฏิบัติงานภาควิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ฝึกหัด กลุ่ม C ระหว่างวันที่ 1 - 15 พ.ค.2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560

งานการศึกษาหลังปริญญา : ตารางปฏิบัติงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ฝึกหัดกลุ่ม A ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.2560 - 30 มิ.ย.2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560

งานพัสดุ : แบบฟอร์มใบขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560

งานพัสดุ : แบบฟอร์มนำครุภัณฑ์ออกไปประเมินการซ่อม
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560

งานพัสดุ : แบบฟอร์มนำครุภัณฑ์ออกไปซ่อม
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560

งานพัสดุ : ปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือน มีนาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พุธ ที่ 12 เมษายน 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : แบบฟอร์มใบยืมของ
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ อังคาร ที่ 4 เมษายน 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมให้ความรู้การใช้งานโปรแกรมความเสี่ยง ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พุธ ที่ 22 มีนาคม 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : ตารางลงเก็บข้อมูลความเสี่ยงหน่วยงาน สายสนับสนุน (คณะอนุกรรมการความเสี่ยง ทีม 1) 27 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พุธ ที่ 22 มีนาคม 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : รายงานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2560 17 ก.พ. 60
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พุธ ที่ 22 มีนาคม 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : รายงานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560 4 ม.ค. 60
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พุธ ที่ 22 มีนาคม 2560

งานการเงิน : ขอชี้แจงแนวทางการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560

งานพัสดุ : แบบฟอร์มใบขอยืมคืนครุภัณฑ์ (ระหว่างหน่วยงาน)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ อังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560

งานประกันคุณภาพ : รายชื่อผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนประเมินหลักสูตร ปี 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ อังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560

งานการเงิน : แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ เมื่อ จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560

งานพัสดุ : อัตราการใช้กระดาษประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : 6.แนวทางปฏิบัติการรับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : 5.แนวทางปฏิบัติการเตรียมนิสิตและบัณฑิตสอบ NLE
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : 4.แนวทางปฏิบัติการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : 2.แนวทางปฏิบัติควบคุมคุณภาพการประเมินผลระดับหลักสูตร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : 1.แนวทางปฏิบัติควบคุมคุณภาพการประเมินผลรายวิชา
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560

งานการศึกษาหลังปริญญา : รายชื่อแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

งานธุรการ : การทำลายเอกสาร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวยาณาวีย์ ฉุยแสงธนสรณ์ เมื่อ จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

งานธุรการ : การจัดเก็บเอกสาร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวยาณาวีย์ ฉุยแสงธนสรณ์ เมื่อ จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

งานการเงิน : แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาคอายุรศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาคออโธปิดิกส์ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาคโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาคสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาคศัลยศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาคเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาคเวชศาสตร์ชุมชน ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาคเวชศาสตร์ครอบครัว ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาควิสัญญี ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาครังสีวิทยา ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาคพยาธิวิทยา ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาคนิติเวชศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาคจิตเวชศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาคจักษุวิทยา ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ภาคกุมารเวชศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานพัสดุ : อัตราการใช้กระดาษประจำเดือน มกราคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

งานการเงิน : แบบฟอร์มใบยืมเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ เมื่อ อังคาร ที่ 24 มกราคม 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : ตารางลงเก็บข้อมูลความเสี่ยงหน่วยงาน สายสนับสนุน (คณะอนุกรรมการความเสี่ยง ทีม 1) 20 - 31 มกราคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พุธ ที่ 22 มีนาคม 2560

งานประกันคุณภาพ : คู่มือ AUN : QA
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : สรุป KPI ความเสี่ยง เดือนธันวาคม 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พุธ ที่ 4 มกราคม 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : สรุป KPI ความเสี่ยง เดือนพฤศจิกายน 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พุธ ที่ 4 มกราคม 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : สรุป KPI ความเสี่ยง เดือนตุลาคม 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พุธ ที่ 4 มกราคม 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : รายงานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2559 27 ก.ย. 59
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พุธ ที่ 4 มกราคม 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : รายงานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2559 29 พ.ย.59
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พุธ ที่ 4 มกราคม 2560

คณะอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ด้านบริหารความเสี่ยง : รายงานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2559 4 พ.ย.59
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พุธ ที่ 4 มกราคม 2560

งานพัสดุ : Report แขวน Web 12-2016
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559

งานพัสดุ : report แขวน web 11-2016
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559

งานประกันคุณภาพ : คู่มือประกันคุณภาพภายใน คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559

งานพัสดุ : แจ้งสำรวจครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

งานประกันคุณภาพ : เล่ม IQA-2015 มหาวิทยาลัย
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

งานการเงิน : กำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าบำรุงห้องพัก ชั้น 9 อาคารสิรินธร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559

งานการศึกษาหลังปริญญา : แบบฟอร์มการขอข้อมูลงานการศึกษาหลังปริญญา
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559

งานวิจัย : การลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม EndNote ของมหาวิทยาลัย
เพิ่มข้อมูลโดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559

งานประกันคุณภาพ : คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ จันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559

งานประกันคุณภาพ : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ จันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559

งานประกันคุณภาพ : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ จันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559

งานการศึกษาหลังปริญญา : ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559

งานการศึกษาหลังปริญญา : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559

งานประกันคุณภาพ : กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ พุธ ที่ 7 กันยายน 2559

งานประกันคุณภาพ : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ อังคาร ที่ 6 กันยายน 2559

งานประกันคุณภาพ : ปฏิทินดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559

งานประกันคุณภาพ : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 (สกอ.)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559

งานประกันคุณภาพ : สรุปประเด็นถาม-ตอบโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ผู้ประเมิน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559

งานประกันคุณภาพ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559

งานประกันคุณภาพ : คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 2557
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559

งานประกันคุณภาพ : ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559

งานประกันคุณภาพ : เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (ฉบับปรับปรุง)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.ธนภรณ์ ทับทิมศรี เมื่อ ศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559

งานการเงิน : แนวปฏิบัติในการรับฏีกาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร ช่วงสิ้นปีงบประมาณ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางวรรณรัก มามี เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559

งานการเงิน : ใบสำคัญรับเงิน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ อังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2559

งานการศึกษาหลังปริญญา : รายชื่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2559

งานการศึกษาหลังปริญญา : ตารางปฏิบัติงานแพทย์ฝึกหัด ปีการศึกษา 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

งานการศึกษาหลังปริญญา : เกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาววัลลภา ศรีสง่า เมื่อ อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559

งานการศึกษาหลังปริญญา : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง เครื่องแบบแพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559

งานการเงิน : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดทำเอกสารส่งเบิกตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2559

งานการเงิน : แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2559

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยนเรศวร @NU-WIFI
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559

งานการเงิน : แบบฟอร์มใบยืมเงินคณะฯ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 4 กรกฏาคม 2562

ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร : ใบขอสมาชิกจิตอาสาช่วยงาน
เพิ่มข้อมูลโดย : นาย ปรัชญา แสงเหมือนขวัญ เมื่อ ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559

ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร : ใบสมัครสมาชิกชมรมจิตอาสา
เพิ่มข้อมูลโดย : นาย ปรัชญา แสงเหมือนขวัญ เมื่อ ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : แบบฟอร์มขอข้อมูลประวัตินิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : คู่มือสำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559

งานแพทยศาสตรศึกษา : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน เมื่อ อังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559

งานการเงิน : แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อนำฝากเงินเดือน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559

งานการเงิน : แจ้งรายละเอียดรายการรายรับ/จ่าย ชื่อเต็ม/ชื่อย่อ จากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือการ Remote สำหรับงานเภสัช
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : แบบประเมินความพึงพอใจ การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเว็บไซต์ภาควิชา ของคณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือระบบโปรแกรม ตารางออกตรวจแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพรอนันต์ รบช้าง เมื่อ จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559

งานการเงิน : ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองของคณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 18 เมษายน 2559

งานการศึกษาหลังปริญญา : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองขอคณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559

งานการเงิน : เอกสารการจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 30 มีนาคม 2559

งานการเงิน : เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 30 มีนาคม 2559

งานการเงิน : หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายสำหรับค่าเดินทางไปราชการ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ อังคาร ที่ 29 มีนาคม 2559

งานการเงิน : ใบคืนเงินยืมคณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 13 กรกฏาคม 2559

งานการเงิน : แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กองคลัง)
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2559

งานแพทยศาสตรศึกษา : เกณฑ์ WFME ฉบับปรับปรุง2015 (ภาษาอังกฤษ)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2559

งานแพทยศาสตรศึกษา : เกณฑ์ WFME ฉบับปรับปรุง 2016 (ภาษาไทย)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน เมื่อ ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559

งานการศึกษาหลังปริญญา : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รูปแบบการเขียนอ้างอิงในการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559

งานการศึกษาหลังปริญญา : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวเนตรลิน จักรแก้ว เมื่อ พุธ ที่ 23 มีนาคม 2559

งานการเงิน : ขอแจ้งเวียนประกาศ กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559

งานการเงิน : แจ้งบุคลากรมาสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 2
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2559

งานการเงิน : ลูกหนี้ครบกำหนดชำระเงินยืม
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2559

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือการตั้งค่าใช้งาน VPN สำหรับ Windows 8
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : เอกสารอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : จุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : จุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : จุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารสิรินธร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา : ปฏิทินปฏิบัติงานระบบ Telemedicine
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ อังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2559

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา : ฟอร์มรายงานผลการให้บริการ Telemedicine
เพิ่มข้อมูลโดย : นายเกรียงศักดิ์ พลทอง เมื่อ พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

งานเลขานุการโรงพยาบาล : แบบขอสมาชิกจิตอาสาช่วยงาน
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2561

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน : ใบแจ้งซ่อม
เพิ่มข้อมูลโดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก เมื่อ อังคาร ที่ 18 กันยายน 2561

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร : แบบฟอร์ม ใบยืมเงิน
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอภิญญา จีนน้ำใส เมื่อ จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร : แบบฟอร์ม ใบคืนเงินยืม
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอภิญญา จีนน้ำใส เมื่อ จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร : แบบฟอร์ม ขอข้อมูล มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภายใน)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอภิญญา จีนน้ำใส เมื่อ จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร : แบบฟอร์ม ใบเบิกวัตถุมงคล
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวอภิญญา จีนน้ำใส เมื่อ จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561

งานวิจัย : ข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
เพิ่มข้อมูลโดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์ เมื่อ ศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559

งานวิจัย : ข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับอาจารย์ (NU.01)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์ เมื่อ จันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559

งานการเงิน : ขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการยืมเงินงบประมาณแผ่นดิน
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558

งานการเงิน : คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 359/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการลงนามเช็คสั่งจ่าย ถอนเงินจากสถาบันการเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558

งานการเงิน : คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 359/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการลงนามเช็คสั่งจ่าย ถอนเงินจากสถาบันการเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ พุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558

งานการเงิน : ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

งานการเงิน : ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ จันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

งานการเงิน : แนวปฏิบัติการยืม/คืนเงินทดรองจ่าย
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ เมื่อ พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ อังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผังการทำงานเมื่อ I-med ใช้งานไม่ได้
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือการกู้ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ หลังจากไฟฟ้าห้องแม่ข่ายขัดข้อง Disaster Recovery Manual for System Administrator
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558

งานเลขานุการโรงพยาบาล : ใบสมัครสมาชิกจิตอาสาพระนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร เมื่อ จันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558

งานเลขานุการโรงพยาบาล : ใบสมัครทุนการศึกษาบุตรบุคลากร
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2558

งานแพทยศาสตรศึกษา : อาจารย์ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆของงานแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ 1 มี.ค. 58 - 31 ส.ค. 58 แบ่งตามภาควิชาต่างๆ
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : ผลการพิจารณาทุนการศึกษาคนเก่งคนดีจงกลนีนิธิ และทุนชินโสภณ พนิช ประจำปีการศึกษา 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2558

งานเครือข่ายสัมพันธ์ : ตารางหมุนเวียนแพทย์ใช้ทุน และ ตารางกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558

งานเครือข่ายสัมพันธ์ : รายชื่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558

งานเครือข่ายสัมพันธ์ : รายชื่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558

งานเครือข่ายสัมพันธ์ : แบบฟอร์มใบสมัครแพทย์ใช้ทุน
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558

งานเครือข่ายสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2558

งานเครือข่ายสัมพันธ์ : รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2559 จำนวน 61 อัตรา
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558

งานเลขานุการโรงพยาบาล : แบบประเมินความพึงพอใจงานเลขานุการโรงพยาบาล
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร เมื่อ ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558

งานพัสดุ : ครุภัณฑ์ : รายการคงเหลือและยังไม่ถูกนำไปใช้งาน
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ อังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2558

งานพัสดุ : ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายละเอียดการจัดซื้อ/จ้าง ที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางกนกอร มุกดาลอย เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ จัดการเมนูดาวโหลดเอกสาร
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ จัดการเมนูข่าวสารและกิจกรรม
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ แนะนำหน้าจัดการหน่วยงานและเมนูข้อมูลหน่วยงาน
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ เข้าสู่ระบบเพื่อจัดการหน้าเว็บหน่วยงาน
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ รายละเอียดเว็บหน่วยงาน
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558

งานการเงิน : ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการยืม/คืนเงินทดรองจ่าย
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ เมื่อ อาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2559

งานแพทยศาสตรศึกษา : แบบประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน เมื่อ อังคาร ที่ 28 กรกฏาคม 2558

งานแพทยศาสตรศึกษา : แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน เมื่อ อังคาร ที่ 28 กรกฏาคม 2558

งานเครือข่ายสัมพันธ์ : รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี 59
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ จันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2558

งานพัสดุ : แบบฟอร์มแบบสำรวจรายการเพื่อเตรียมจัดซื้อ จ้างพัสดุ (ใบ 3 ช่อง)_58
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ เสาร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2558

งานพัสดุ : แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง update 24-7-58
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ เสาร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2558

งานการเงิน : ฟอร์มใบสำรองจ่ายเงินเอง (คณะฯไม่สำรอง)
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 4 กรกฏาคม 2562

งานพัสดุ : แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ update 24-7-58
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ เสาร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือระบบเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือระบบเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คูมือระบบเวชระเบียน
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือระบบเวชสถิติ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือระบบห้องปฏิบัติการ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ พุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558

งานพัสดุ : คู่มือรหัสวัสดุ Update 21-7-58
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ อาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2558

งานแพทยศาสตรศึกษา : คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2558

งานแพทยศาสตรศึกษา : กรมแพทย์ทหารอากาศรับสมัคร นสพ.ปี 6 ผู้ทำสัญญาฯ เพื่อชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือการให้บริการ i-med
เพิ่มข้อมูลโดย : นายรัชภูมิ กองแก้ว เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : คู่มือห้องตรวจแพทย์
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวรัสรันทร์ อินวิเชียร เมื่อ จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2558

งานเลขานุการโรงพยาบาล : แบบขอรับบริการข้อมูล
เพิ่มข้อมูลโดย : นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกร เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : แบบฟอร์มการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ NoteBook หรือ PC และอุปกรณ์ต่างๆ
เพิ่มข้อมูลโดย : นางวรรณรัก มามี เมื่อ พุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559

งานประชาสัมพันธ์ : แบบฟอร์มการขอใช้บริการ ถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน website
เพิ่มข้อมูลโดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 2 กรกฏาคม 2558

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : แบบฟอร์มการขอ User Name
เพิ่มข้อมูลโดย : นางวรรณรัก มามี เมื่อ พุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559

งานการเงิน : แบบฟอร์มใบคืนเงินยืมมหาวิทยาลัยฯ
เพิ่มข้อมูลโดย : น.ส.รุ่งทิพย์ ไชยอุด เมื่อ อังคาร ที่ 29 มีนาคม 2559

งานเครือข่ายสัมพันธ์ : สรุปผลการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558

งานนโยบายและแผน : โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ ศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต : คู่มือสำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
เพิ่มข้อมูลโดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559

งานพัสดุ : แบบฟอร์มใบโอนครุภัณฑ์ (ระหว่างหน่วยงาน)
เพิ่มข้อมูลโดย : นายธนภัทร จารีวิษฎ์ เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558

งานเครือข่ายสัมพันธ์ : test
เพิ่มข้อมูลโดย : เมื่อ พุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558